Nom Erfolleg vun der Aktioun Kéisécker ruffen de Mouvement écologique an den Oekozenter Pafendall an hir Partner 2021 zur Aktioun Schléifer op.

De Mouvement écologique an den Oekozenter Pafendall, an Zesummenaarbecht mat der ABIOL, der SNL an dem Naturmusée wëlle mat Hëllef vun interesséierten an engagéierte Bierger erausfannen, wou et nach iwwerall Gaardeschléifer, Siweschléifer an Hieselmais zu Lëtzebuerg gëtt.

Déi nuetsaktiv Déiercher erkennt ee virun allem un hirem buschegen, respektiv horege laange Schwanz. Si si Famill mat der Uerdnung vun de Knabberdéieren, zu deenen zum Beispill d'Mais an d'Kaweechelcher gehéieren, sti gläichzäiteg awer och den Huesenaartegen no. D'Schléifer stinn dann hei zu Lëtzebuerg zanter méi wéi 40 Joer ënner Naturschutz.

Ëm wat et bei dëser Aktioun genee geet, dat erkläert d'Michelle Schaltz vum Mouvement écologique:

"Bei der Aktioun Schléifer geet et ëm de Gaardeschléifer, de Siweschléifer an d'Hieselmaus. Si sinn déi lëtzebuergesch Vetrieder vun der Famill vun de Schléifer. Déi mannst vun eis si warscheinlech schonn eng Kéier esou engem Schléifer begéint, well se meeschtens just nuetsaktiv sinn an och virun allem op de Beem an an den Hecke liewen. Dofir ass et och net sou einfach ze wëssen, wou et nach iwwerall där Déiere ginn. Europawäit ass d'Unzuel op jiddefalls iwwert déi lescht Joerzéngte massiv zréckgaangen. Mat der Aktioun Schléifer rifft de Mouvement écologique an den Oekozenter Pafendall, zesumme mat hire Partner, der SNL, der ABIOL an dem Naturmusée jiddereen op seng Observatioun vu Schléifer ze mellen."

D'Zil vun dëser Aktioun ass et, bestoend Populatioune besser ze schützen an d'Uspréch, déi dës Déieren un hire Liewensraum stellen, besser ze identifizéieren. Donieft soll awer och op de Schutz vun hire Liewensraim opmierksam gemaach a sensibiliséiert ginn.

D'Schléifer fënnt een, wann een da ganz gutt oppasst, generell un naturno Bëschränner, an Heckestrukturen a Bongerten.

"Si sinn extrem gutt Kloterer a kënnen ouni Problem och e Bamstamm erop lafen. Si verbréngen och quasi hiert ganzt Liewen op Beem an an den Hecken, just dem Gaardeschléifer begéint een och mol um Buedem. Naturno Bëschränner, Heckestrukturen, Bongerten a Brooche mat Brombiershecken, déi virun allem och d'Hieselmaus ganz gäre bewunnt, sinn awer an de leschte Joerzéngt ëmmer manner ginn. An domadder ass och de Liewensraum vun de Schléifer eben extrem geschrumpft."

Deen een oder anere Schléifer huet eventuell een Doheem an engem naturnoe Gaart fonnt, ma och déi goufen an de leschte Jore leider vill duerch Schotterwüsten oder englesche Wuess ersat.

"Dofir iwwert d'Aktioun Schléifer nach eng Kéier den Opruff u jiddereen, deen e Gaart huet, dësen naturno mat Hecken a Beem ze gestalten, fir dem Siweschléifer, dem Gaardeschléifer, der Hieselmaus en Doheem ze bidden. Ma och d'Gemenge musse sécherstellen, dass al Bongerten erhalen an neier ugeluecht ginn an och aner Strukturelementer an der oppener Gewan oder och natierlech Bëschränner erhale ginn."

D'Aktioun leeft nach iwwert dat ganzt Joer. Matmaache kann ee souwuel, andeems ee seng Beobachtung vun enger Hieselmaus, engem Gaardeschléifer oder engem Siweschléifer mellt, wann een dann d'Chance huet, esou ee viru Gesiicht ze kréien.

Melle kann ee seng Observatioun entweder iwwert d'Onlineplattform iNaturalist.lu oder andeems een eng Email op natur@oeko.lu schéckt oder beim Mouvement écologique op der Nummer 439030-1 urifft.