Beim Numm Ferrari&Friends kënnt engem fir d‘éischt emol ee Bild an de Kapp: d’Passioun fir schéin a séier Autoen.

Ma dat ass laang net alles, wat d’Membere vun dësem Club verbënnt. Si setze sech nämlech zanter 5 Joer och fir de gudden Zweck an a verkafe Billjeeë fir den Télévie. Mir hunn d‘Benevollen d’lescht Woch begleet an eppes gëtt hei direkt kloer, si beweisen onermiddlechen Asaz.