Wien am Alldag gestresst ass a wien ass dat net emol, dee kéint et mat Yoga probéieren.

An d'Mëschung aus Meditatioun a kierperlechen Exercicer soll och fir déi Mënsche sinn, déi sech kierperlech net sou gutt fannen a mengen, se wieren net sportlech genuch, fir matzehalen.

Mir waren an engem Yoga-Cours fir jiddereen. Egal ob Jonk, Al, Grouss, Kleng, Dënn, oder ebe manner Dënn.