Impressioune vun der Kiermes zu Esch mat der Kiermes-Musek an der Tombola vum Paul Theisen.

Fotoe vum Paul Theisen