Wann een traureg ass, deet Trouscht gutt. An och e Jean-Claude Juncker brauch emol eng Schëller, wann d'Gefiller iwwerhand huelen.

Ass et, well hien de Poste geschwë muss ofginn? Oder well nieft dem Job als Kommissiounschef och nach en neien EU-Rotschef, en EU-Baussebeoptraagten an en neie President vun der EZB musse fonnt ginn.

Wisou den Nach-EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker esou traureg ass - et weess een et net. Gutt awer, dass ee säi Leed ënner Premierministeren - dat heescht fréieren an aktuellen - deele kann.