Zu Réiden un der Atert hu fir déi 8. Kéier d'Kropemänner nees hiert Onwiese gedriwwen. Andréck vum Ketty a Rom Hankes.

Um mëttlerweil schonn traditionelle "Kropemannsfest" dréit sech alles ëm déi legendär a mystesch Waassergeeschter. Fréier e Fabelwiesen, wat ee fäerte gedoen huet, gëllt de Kropemann haut als Symbol a Worzeechen vu Réiden.

Organiséiert gëtt dat beléifte Fest vun der "Kropemannsfest asbl", déi sech aus Membere vun der Gemeng Réiden, de lokale Veräiner a Butteker zesummesetzt.