Vill Leit haten de Wee an déi al Seeërei fonnt, fir op Fuesfreideg um Hippiquesbal dobäi ze sinn. Fotoe vum Ketty a Rom Hankes.