Et ass wichteg, d'Kanner ze informéieren an hinnen ze erklären, wéi ee sech schütze kann.

Dofir ginn et divers Videoen, déi de Kanner d'Situatioun erklären oder einfach nëmmen do sinn, fir ze soen, dass et zum Beispill wichteg ass, d'Hänn ze wäschen.