Zu Krakau gouf en Déiereschutzveräin geruff, well an engem Bam e komescht "Déier" gelauert hätt.

Dat duecht op alle Fall eng Polin, déi sech net getraut huet, hir Fënster opzemaachen, aus Angscht, dass dat Liewewiese hir géing an d'Haus fléien. 2 Deeg laang huet si et am Bam beobacht, éier den Déiereschutzveräin intervenéiert ass.

D'Mataarbechter sinn nom Gespréich dovunner ausgaangen, dass et e Villche kéint sinn, d'Bewunnerin dogéint war der Meenung, et wier e Leguan.

Wéi si op der Plaz waren, konnte si d'Polin séier berouegen. Et war keen Déier, dat si tëscht den Äscht gesinn hat, mä e Croissant. Eng Deegwuer ouni Kapp a Been. No dësem éischter aussergewéinlechen Asaz konnt d'Polin nees ouni Bedenken hir Fënsteren opmaachen an Zäit am Gaart verbréngen.