Et ass elo iwwert e Joer hier, dass d'Dieren zougemaach hu vun deene Plazen, op deene vill Leit zesumme komm sinn.

Sief et fir ze schaffen, also op der Aarbecht oder fir mateneen ze feieren an d'Liewen ze genéissen, bei engem gudden Iessen am Restaurant oder op der Danzpist, fir nëmmen déi ze nennen. Och wéi lescht Joer am Summer e puer Lockerunge koumen, hunn d'Diskoe missen zoubleiwen. Elo de Weekend konnten awer och si nees hir Dieren opmaachen. Dat natierlech mat spezielle Mesuren, déi och fir d'Boîtten Erausfuerderunge mat sech bréngen. Ma déi schénge sech ze lounen. De Weekend iwwer ware rëm vill Leit ënnerwee, fir zesummen ze feieren, bal esou wéi virun der Pandemie.