Dat berüümt 4 Meter héicht Béierglas gouf e Freideg ofmontéiert. Ganz verschwanne wäert et aus der Ieselsstad awer net.

Wéinst dem Bauprojet „Dräieck Dikrich" huet den Humpe misse vu senger aler Plaz verschwannen. Soubal déi nei Gebaier stinn, gëtt d'Glas op engem vun hinne montéiert. Bis et souwäit ass, gëtt d'Béierglas an engem Depot vun der Gemeng stockéiert.