De QT ass e sougenannten Assistenzroboter, deen am Kader vum Projet „feel safe“ vun der Uni Lëtzebuerg,an Zukunft och fir Senioren an den Asaz komme soll.

Fir de Projet awer komplett ëmzesetzen, musse Pilotstudien, also Tester, gemaach ginn. Dofir schafft d'Uni Lëtzebuerg mat Senioren zesummen, fir ze kucken, wéi de soziale Roboter bei hinnen ukënnt an op et iwwerhaapt sënnvoll ass, fir de QT am Alldag vun de Leit kënnen anzesetzen.

Déi exakt Funktioun, déi de Roboter spéiderhin anhuele soll, steet also nach net fest. Déi soll an eben dëse Pilotstudien konkretiséiert ginn an d'Erfahrungen an d'Meenunge vun den Testpersoune solle mat afléissen.