Wann een sech gefrot huet, wéi d'Siri wuel kéint op Lëtzebuergesch kléngen, dee kann sech elo scho mol eng kléng Simulatioun ulauschteren.

Dass d'Siri och zukënfteg soll op Lëtzebuergesch schwätzen, ass net einfach esou aus der Loft gegraff, mä war schonn am Walprogramm vun der DP virun de Chamberwalen ze liesen. Hei steet nämlech: "D’DP wëll der Lëtzebuerger Sprooch awer och en Accès an déi virtuell Welt verschafen a wëll sech dofir asetzen, datt Sproocherkennungsprogrammer wéi Alexa oder Siri Lëtzebuergesch verstinn. "

De Lëtzebuerger Linguistiker Jérôme Lulling (Luxdico, Bonjour.lu) huet elo schonn eng éischte Simulatioun op d'Been gestallt, déi weist, wéi d'Siri um iPhone oder um iPad klénge kéint. De Video mat der Simulatioun kann een sech op Youtube oder op Bonjour.lu ulauschteren.

D'Stëmm vum Siri gouf vun der Lëtzebuerger Studentin Christine Mandy opgeholl a baséiert op Befeeler an Äntwerte vum engleschsproochege Siri. An der engleschsproocheger Welt ass d'Siri jo schonn extrem wäit ausgebaut a kann deels komplizéiert Ufroen ouni Problem beäntwerten.