Pauschal fir all Kand eng fix Reegel ze definéieren, ass schwéier, soen d'Experten. Ma et ginn e puer Richtlinnen, un déi ee sech hale kann.

Eltere stinn hautdesdaags viru Froe wéi: Wéi vill Bildschiermzäit ass ok fir meng Kanner? Wéi kréien ech déi Zäit geréiert? Wéini maachen eege Bildschiermer Sënn?

Kanner vun haut wuessen an enger Welt op, aus der Bildschiermer net méi ewechdenken sinn. Fir Elteren heescht dat, dass hir Erzéiungsaarbecht sech an de leschte Joren ëm e wichtege Punkt erweidert huet: d’Medienerzéiung.

Vill Elteren, déi sech mat Froen un d’Beesecure Helpline wenden, erhoffe sech konkret Äntwerten op d’Fro nom richtegen Alter fir Mediennotzung oder eng recommandéiert Minuttenzuel pro Dag. Esou pauschal kéint een dat allerdéngs net beäntweren, dat géif der Problematik net gerecht ginn, erkläert d’Sally Stephany, Psychologin beim  Kanner a -Jugendtelefon. Beesecure an de Service audiophonologique baséiere sech dofir mat hire Recommandatiounen zanter 3 Joer op déi sougenannten 3-6-9-12 Reegel vum Psychoalytiker Serge Tisseron.

Fir Kanner ënner 3 Joer gëtt geroden, Bildschiermer esouwäit et geet ze vermeiden. Kanner sollen d'Welt an dësem Alter mat all hire Sënner kenneléieren, Bildschiermer fërderen dës Entwécklung net.

3: Vun 3 bis 6 Joer soll d’Bildschiermnotzung vun de Kanner kloer reglementéiert sinn: Wou, wéini, wat a wéi laang se erlaabt ass.

6: Tëscht 6 an 9 Joer gëtt dozou geroden, eng konkret Mediennotzungsdauer festzeleeën. D’Eltere sollen d’Kanner hei u kreativ Medien-Notzungsméiglechkeeten eruféieren.

9: Vun 9 bis 12 Joer ass laut dëser Approche de richtegen Zäitpunkt, d’Kand méi anzebannen, zesumme Reegelen ze definéieren an iwwert den Internet a seng Geforen opzeklären.

12: Mat 12 Joer soll d’Kand dann esou eng gewësse Selbststännegkeet erreecht hunn a méi Fräiheete kréien. D’Eltere sollen dobäi awer ëmmer disponibel bleiwen.

Wichteg wär doriwwer eraus natierlech ëmmer de Contenu, mat dem d’Kand sech beschäftegt. Hei gëtt geroden, sech un den Altersbegrenzungen ze orientéieren. Well all Kand individuell ass an anescht op Mediennotzung reagéiert, sollen d’Eltere sech awer och un déi jeeweileg Besoinen upassen.

Sally Stephany: ”Wat Zeeche sinn, wou als Elteren d’Alarmklacke bësse missten ugoen ass, wann d’Kand sech net méi berouege kann, wann et net eppes um Tablet kuckt oder wann et onbedéngt dëst oder dat wëll kucken, ier et schlofe geet. Wann d’Motivatioun fir Saachen offline ze maachen erofgeet bis op Null, da muss ech kucken, Saachen ze änneren, fir dass mäi Kand erëm an en aneren Entwécklungsfloss kënnt.”

Zousätzlech Informatiounen zum Thema fannt dir hei: