Wann een op der N1 laanscht Betzder fiert, gesäit ee se op der Säit wéi Champignonen aus dem Buedem wuessen.

Et sinn déi grouss Antenne vun der SES, déi mat Satellitte kommunizéieren, déi op 36.000 km vun der Äerd ewech hier Bunnen zéien. Mir weisen Iech Technik, déi do hannen dru stécht an huelen Iech ënnert anerem mat an de Kontrollraum, vu wou aus 60 Satellitte geflu ginn.