Wann een eppes versprécht, dann heescht dat, datt en eppes an noer Zukunft mécht an engem aneren dat och matdeelt. Wann ee säi Verspriechen net hält oder brécht, huet dat net direkt eng juristesch Suite, mä awer méiglecherweis eng zwëschemënschlech.

Besonnesch wann ee Kanner eppes versprécht, soll ee sech bewosst sinn, datt hir ganz Welt zesummefale kann, wann een herno net mécht wéi versprach. Kanner verlaangen Éierlechkeet an Engagement vun engem a behaapten sech drop. Fir si huet d'Welt esou ze funktionéieren: éierlech, gerecht, zouverlässeg.

A wéi ass se? Just de Contraire? Nodeems wat an de leschte Wochen a Méint a Joer alles geschitt ass a leider nach ëmmer geschitt, huet een d'Impressioun, datt Verspriechen net ëmmer agehale ginn oder anzehale sinn. Do halen sech Länner net un dat een oder anert Ofkommes, do halen sech Gruppen net un dat, wat an der Charte vun de Mënscherechter steet, do fuddele Banken a lancéieren eng global Finanzkris oder grouss Konzerner, déi sech marketingsméisseg gär mat ekologesche Critèrë bretzen an um Enn mussen zouginn, datt se gelunn hunn. Schlecht fir den Image! Schlecht fir d'Vertrauen! Schlecht fir d'Stëmmung! Fir d'Grondstëmmung op der Welt.

Heiansdo huet een esou d'Gefill, wéi wa Fuddelen d'Devise gi wier. Fuddele fir besser derduerch ze kommen. Mä schonn a banale Gesellschaftsspiller flitt de Fuddeler aus der Equipe. Soen d'Spillregelen.

Wat sinn dann eigentlech d'Spillregelen, no deenen eis Welt ze dréinen huet? A wie stellt se op? Zu New York hu sech de Weekend déi 193 Länner a Membere vun der UNO zesummegesat an e Pabeier ënnerschriwwen, an deem 17 Ziler opgezielt ginn, déi bis 2030 sollen erreecht ginn. Nohalteg Ziler, déi solle maachen, datt Theme wéi Gläichheet, Gerechtegkeet, Toleranz, Respekt vis-à-vis vun aneren a vis-à-vis vun der Äerd, op där mer liewen, keng eidel Wierder sinn.
Dat hu se eis versprach, soe Jonker am Spot, deen Der an dësen Deeg dacks op eiser Antenn héiert. Se, dat si wuel d'Staatsmänner a -fraen. Mä si si jo eis Vertrieder, also hu se et fir eis mat versprach.

Deemno droe mer all derzou bäi, datt d'Ziler kënnen erreecht ginn. 15 Joer dat ass keng laang Zäit, am beschten, mir fänken direkt dermat un. Dat ka schonn am deeglechen Zesummeliewe sinn mat klenge Geste vu Versteesdemech. Ouni ze fuddelen.

Versprach?

AUDIO: 29/09/2015 Apropos "Versprach!?"