Wann e Kanner huet, ass et wichteg si ze erzéien, hinne vill bei ze bréngen, si op d’Liewe virzebereeden. Mee ass et net och ëmgedréint? Kënne mir net och mol vun eise Kanner léieren?

Wann e Kanner huet, ass et wichteg si ze erzéien, hinne vill bei ze bréngen, si op d’Liewe virzebereeden. Mee ass et net och ëmgedréint? Kënne mir net och mol vun eise Kanner léieren?

D’Kanner sinn eis kloer e Schrëtt viraus! Am Punkt wéi si ënnerteneen eens ginn. Et brauch een nëmmen an enger Schoul hei zu Lëtzebuerg ze kucken: do hunn d’Schoulkanner Frënn aus aller Welt.
 
Och wann d’Kanner nach net oder bal kee Lëtzebuergesch schwätzen, ass dat  kee Problem. Si fanne Weeër sech trotzdem ënnerteneen ze verstoen. Do spillt et da keng Roll op deen aus Portugal, aus Russland, aus der Ukrain, aus Däitschland oder vun hei ass. Wann do Hänn a Féiss musse bäigeholl gi fir sech ze verstoen, dann ass dat eben sou. Och wa bei deene verschiddene Kanner doheem eng aner Sprooch geschwat gëtt, ass Lëtzebuergesch eng gemeinsam Sprooch déi se fréier oder spéider all schwätzen. An heiansdo  kann e Kand och ob deem Wee e bësse vun enger friemer Sprooch léieren.
 
Kanner sinn ebe virwëtzeg op déi aner Kanner an op d‘Liewen. Si jugéieren net. Also ënnert hinne spillen Hierkonft an och d’Relioune keng Roll. Wann e Kand eng aner Relioun huet, dann huelen si dat einfach just zur Kenntnis.
 
Och an der Vakanz mierkt ee wéi onbeschwéiert d’Kanner openeen zou ginn. Och do zielt eenzeg an eleng zesummen ze spillen, sief an der Piscine oder op der Plage, zesummen ze bastelen oder zesummen an der Mini-Disco ze danzen. An do fält et dann och op, datt si einfach nëmme frou sinn, frou datt si een hunn fir ze spillen.
 
Ass dat net eng wonnerbar Manéier wéi d’Kanner sou Situatioune geréieren? Wéi wär et wa mir do vun de Kanner géinge léieren a kee Gedeessems ëm de Recht géinge maachen? Am Plaz dat mir do versichen de Kanner d’Welt ze erklären.
 
Et misst een e Liewe laang Kand bleiwe kënnen.

01/10/2015 Apropos: vu Kanner léieren