Wat wënscht Dir Iech fir Chrëschtdag? D’Bea Kneip huet seng Wonschlëscht scho geschriwwen, an déi ass nawell zimmlech laang ginn...

Apropos: Eng Wonschlëscht

Wann een sech eppes wënsche kéint…ech mengen elo näischt wat een an engem Buttek ze kafe kritt, déi wierklech wichteg Saachen si bekanntlech mat Geld net ze bezuelen…Problemer hu mer dofir genuch: Häuslech Gewalt, de Klimawandel, Aarmut, Gewalt, Kriminalitéit a villes méi.
Dofir mäin éischte Wonsch: dass mir alleguer de gudde Wëlle kéinten opbréngen fir eis mat deene Problemer ze beschäftegen.
Mäin zweete Wonsch: dass mir doriwwer matenee schwätze kéinten, esou richteg mat Argumenter a Géigenargumenter, dofir ouni Beleidegungen a Béisaartegkeeten.
Mäin drëtte Wonsch:  léieren, tolerant mateneen ëmzegoen.
Wonsch N.4: dass mir just eppes net toleréieren, nämlech Intoleranz, egal vu wéi enger Säit se kënnt.
Mäi fënnefte Wonsch: d’Aen opmaachen an alles hannerfroen, wat mer riets a lénks esou verzielt kréien.
Sechste Wonsch: dass mer och dann eis Meenung soen, wa mer dobäi engem anere kéinten op d’Zéiwen trëppelen.
Mäi siwente Wonsch: dass mir och emol engem nolauschteren den eis villäicht op d’Zéiwercher trëppelt.
Wonsch N.8: dass mir dat richtegt Gläichgewiicht fannen, tëscht Meenungsfräiheet an legitimem Zéiweschutz.
Mäin néngte Wonsch: onkamout Wouerechten net einfach ignoréieren, mä eis op Fakten a Logik stäipen.
An da mäin zéngte Wonsch: dass net automatesch dee Recht kritt, dee méi haart jäize kann, méi spatz Ielebéi huet oder den déckste Portmonni…
Elauter fromm Wënsch, an d'géife mer der nach méi afalen och wann se sécher net all an Erfëllung goe wäerten. Mä wënschen, respektiv dreemen, däerf ee jo emol…