Nach zweemol gi mer schlofen. An da start en neit Schouljoer fir iwwer 107.000 Kanner a Jugendlecher an di Professionell, déi si encadréieren. Hei zu Lëtzebuerg hu mer eis no der „klenger Rentrée“ schonns am Mee un déi nei Schoulrealitéit gewinnt. Trotzdeem mécht ee sech sou seng Gedanken, Josiane Hoffmann.

Apropos vum Josiane Hoffmann - Back to School!

Eisen Alldag huet sech mëttlerweil nees op eng gewëssen Normalitéit agependelt. An awer: No Homeschooling a „Corona-Schoul“ wor och dëse Summer fir di Jonk éischter ontypesch.

Eng aner Zort vu Vakanz stoung fir si un, et goufe manner Fräizäitaktivitéiten, an déi traditionell Fouer ass ausgefall. Bei ville wor och den direkte Kontakt mat Gläichaltrege weiderhin ageschränkt.

Dat, wat viru Corona selbstverständlech war, gëtt lo bei der Rentrée nees zum groussen Thema. Bei eis doheem gouf dës Woch länger driwwer diskutéiert, wéi de Kontakt um éischte Schouldag kéint ausgesinn. Däerf ee mat Mask d‘Joffer vläit awer an den Aarm huelen, wann de Coronatest negativ ass an ee sech soss un d’Hygienesregelen hällt? Oder gëtt sech rem mat Fouss-Shake begréisst? A wéi mécht een et mat de Frëndinnen, déi ee lo laang neméi gesinn huet?

Ech wees net, wéi et bei Iech ass, mee ech mierke bei menge Kanner trotz der Virfreed op d’Schoul eng liicht Nervositéit. An déi ass net mat där vun anere Joeren ze vergläichen. Mir versichen zwar, di Saach mam Corona doheem sachlech z’erklären, mee trotzdeem sinn Onsécherheeten do.

Mäi Jéngst kënnt z.B. an d‘1. Schouljoer. Et freet sech wéi bänzeg. A mécht sech gläichzäiteg Gedanken, wéi hatt schreiwe léiert, wann d’Schoul vläit rem zoumécht. Am Frëndes- a Bekanntekrees wiessele vill Kanner an de Lycée. Och dësen Initiatiounsritus wäert elo anescht oflafen.

Dem Minister Meisch no soll d'Rentrée sou normal wéi méiglech ginn. Bei ville Schüler wäerte sech lo awer psychesch Problemer weisen, déi duerch d’Coronakris bedéngt sinn, oder fir déi de Confinement e Katalysator wor.

Zum Gléck deet sech aktuell net just am digitale Beräich vill an der Schoul. De Claude Meisch huet explizit d’Wuelbefanne vun de Jonken zu enger vun senge Prioritéiten erklärt.

Bleift ze hoffen, datt d'Leit um Terrain elo och zäitno konkret Outilën fir den Ëmgank mat psychesche Problemer bei hire Schüler un d’Hand kréien. Natierlech sollt dobäi di séilesch Balance vun dësen Erwuessenen net vergiess ginn. Och si musse gestäerkt ginn, fir grad elo staark Bezuchspersoune fir eis Jonk kënnen ze sinn.

An dësem Sënn: Eng gutt Schoulrentrée!