Den Dënschde war Weltfraendag, ma domadder net genuch den 8. Mäerz huet d'Autorin vun dësem Apropos och 50 Joer gefeiert. En Dag a Gebuertsdag, deen d'Marie Gales zu e puer Iwwerleeunge geféiert huet.

13/03/2022 Apropos Weltfraendag

Ech hu kee grousst Fest gemaach, Corona an de Krich hu meng Stëmmung dach gedréckt. Ech sinn awer owes bei meng Eltere gefuer fir mat hinnen op déi 50 ze prosten, schliisslech si si 2  jo elo am meeschten un deem Gebuertsdag bedeelegt.

Meng Eltere sinn och meng gréisste Fans, wann ech dat esou soen dierf. Wann ech Sendung maachen, dierf meng Mamm net gestéiert ginn, seet mäi Papp. De Radio kann ee jo och kucken, also entgeet menger Mamm näischt wann ech schaffen an ON AIR sinn.

Déi, déi mech kennen, wëssen datt ech dat net soe fir mech ze bretzen, et geet och éischter ëm meng Mamm an dësem Apropos.

Meng Eltere ginn allen 2 op 90 duer, meng Mamm huet 88 Joer an domadder zielt si zu enger Generatioun an deene vill Fraen net vill ze laachen haten. Si hu keen eegene Bankcompte dierfen opmaachen, ophale mat schaffe wann se sech bestuet hunn, an hu missten einfach de Mond halen an dat maache wat hinnen als jonk Meedercher vu hire Pappen an och Mamme gesot gouf. Déi mannste Fraen aus där Zäit hunn dierfe méi laang an d'Schoul goen, vu studéiere war guer net schwätzen. Schaffe jo, awer wann och net gäre gesinn. Frae haten einfach näischt ze mellen.

Dat huet geännert, nach net iwwerall op der Welt, mä ech weess wat fir e Gléck ech hunn, hei an elo ze liewen an eben dierfe schaffen ze goen; mäin eegent Geld ze verdéngen, mech net kommandéiere ze loossen, esou ze liewe wéi ech denken et wier richteg a mech net ofhängeg vun engem Mann ze maachen, dee Rot hat mir mäi Papp och nach mat op de Wee ginn.

Ech weess dat ze schätzen an dofir vergiessen ech net, vu wou mir Frae kommen a wéi et fréiers war. Meng Mamm an och mäi Papp hunn dofir gesuergt, datt mäi Liewen als Fra anescht verlaf ass. Ech ginn dofir mäin Allerbescht all Dag, d'Freed vu menger Mamm fir mäi Beruff ass all Dag mäin Usporn.