Spéitstens säit den Inneminister Dan Kersch säi Gesetzprojet iwwert d’Reform vun de Kierchefabriken an der Chamber deposéiert huet, ass eng grouss ëffentlech Diskussioun iwwert di Reform entstanen. Puer Iwwerleeungen dozou mécht sech de Laurent Schley, President vun AHA, a senger Carte blanche mam Titel „Gott oder Goss?“

Haut fänken ech mol eng Kéier mat engem Zitat aus de Krëschten hirem hellege Buch un, der sougenannter Bibel, där jo och eis Katholike misste follechen. Do steet am Matthäus-Deel Folgendes: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ Am Resumé: Gott oder Goss. Mä net di zwee. Méi dozou spéider.

D’Diskussioun iwwert d’Reform vun de Kierchefabriken ass also voll amgaangen. Den Daachverband vun de Kierchefabrike Syfel schéisst schaarf ronderëm sech, d’Kierchefabrik Hollerich schéisst géint de Katholikechef Hollerich, an d’CSV schéisst mat hire chrëschtleche Kanounen op di béis DP-LSAP-déi Gréng-Regierung.

Wat genau wëllt di Regierung da sou Schlëmmes maachen? Am Resumé geet et drëm, archaesch Kierchestrukturen ofzeschafen, di 1809 geschafe goufen, säit hir eng ganz Rei ongerechtfäerdegt Privilegie genoss hunn, de Steierzueler em vill Suen erliichtert hunn, a sech virun allem duerch e Mangel u Kontroll an Transparenz am finanzielle Volet ausgezeechent hunn. D’Regierung wëllt Kloerheet an Transparenz an den Dossier bréngen; et soll gekläert ginn, wat fir ee Kierchegebai wiem gehéiert. D’Kierch soll an Zukunft am Plaz vum Steierzueler fir déi Kierchen, di hier gehéieren, selwer opkommen. D’Suen an d’Lännereien, déi di 285 Kierchefabriken an deenen 200 Joer ugesammelt hunn, sollen an ee Fong kommen, dee wuel vum Bistum geréiert, awer och vum Staat kontrolléiert gëtt.

A géint déi geplangten Transparenz gëtt sech elo aus Kierchekreesser op eemol hefteg gewiert, virun allem ebe vum Syfel. Wat genau gëtt et dann do ze verstoppen, léiwe Syfel? Gëtt iere gefaart, dass do zweiwelhaft Finanzoperatiounen zum Virschäi komme kéinten? Oder geet et einfach drëm ze verhënneren, dass eng Gesamtzomm vum Räichtum vun deenen 285 Kierchefabriken ëffentlech gëtt an domadder ville Leit hei am Land d’An aus dem Kapp géife falen?

De Combel vun der Hypocrisie awer dierft sinn, dass vu Säite vum Syfel an d’Welt gesat gëtt, dass deen neien Text géing géint de Prinzip vun der Gemengenautonomie verstoussen. Iwwer 200 Joer laang hunn d’Gemenge missen deenen 285 Kierchefabriken hiren Defizit bezuelen, sech missen ëm den Ënnerhalt vu gréisstendeels eidele Gebaier këmmeren, déi hinnen a verschiddene Fäll mol net gehéiert hunn, missen dem kathoulesche Paschtouer eng Wunneng zur Verfügung stellen. Millioune Steiergelder si sou an d'Kierch gefloss, ob d'Gemenge wollten oder net. Wou, léiwe Syfel, war dann do d’Gemengenautonomie? A ween aus äre Kreesser huet sech dorunner gestéiert, dass ebe grad keng Gemengenautonomie do war?

Trotz där ganzer Hypocrisie sinn ech perséinlech frou, dass de Syfel sech gegrënnt huet an oppe seng Meenung seet. Dat am Sënn vun der Demokratie hei am Land, mä virun allem och am Sënn vun der Transparenz betreffend dem kathouleschen Donschtkrees seng Ziler. Well kann een net aus deem ganzen Theater ronderëm d‘Kierchefabrike eppes kloer eraushéieren? Weisen d’Kiercheleit net glaskloer, dass si bei der Fro „Gott oder Goss?“ hire Choix gemaach hunn? Ass dee fiktive Gott net eendeiteg just Mëttel zum Zweck, a geet et a Wierklechkeet net exklusiv ëm dee ganz reale Goss, ëm Suen, ëm Mënz, ëm Fric? Déi Froe ka sech wuel elo jiddereen hei am Land selwer beäntweren.

AUDIO: 26/09/2016 Carte Blanche Laurent Schley

*Allianz vun Humanisten, Atheisten an Agnostiker Lëtzebuerg a.s.b.l. (AHA), 

Member International Humanist and Ethical Union (IHEU)

Member European Humanist Federation (EHF)

Member Alliance for a Secular Europe

Member Cercle de Coopération des Associations laïques (CCAL)