Carte blanche vum Nora Back, Presidentin vun der Chambre des salariés a vum OGBL.

Carte Blanche vum Nora Back

An dësen Deeg gi mer duerch ganz haart Zäiten. A mir ginn all duerch eng ganz Rei u Gefiller vun Angscht, iwwer Zweiwelen, mat Momenter vun Roserei an awer och vun Akzeptanz an Zesummenhalt.

Am Fong erliewe mer eng paradoxal Situatioun: mir maache Social distancing, wat jo och richteg an néideg ass. An op der anerer Säit stelle mer fest, dass d’Leit, bildlech gesprach, ëmmer méi no beienee réckelen, dass d’Solidaritéit grouss ass, dass vill Leit bereet sinn, an dëser Krisenzäit een deem aneren ze hëllefen.

Dat ass positiv: Kanner an Enkelkanner hëllefen hiren Elteren a Grousselteren, vill Leit melle sech fräiwëlleg, fir anerer ze ënnerstëtzen.

Mech als Gewerkschaftlerin mécht et natierlech immens frou, dass d’Solidaritéit sou grouss geschriwwen gëtt.

Solidaresch musse mer och mat deene Leit sinn, déi am Moment musse schaffen goen. Op si kënnt et lo besonnesch un. Et ass Wansinn, wat si leeschten a si mussen déi Unerkennung elo vu jidderengem kréien. An dat och nach no der Kris.

Fir si ass et wichteg, dass déi aner Leit sech ziviliséiert behuelen a sech strikt un d’Consignë vun der Regierung halen, fir hinnen d’Liewen net nach méi schwéier ze maachen.

Et muss och alles gemaach ginn, fir déi Leit ze schützen, déi lo net kënne vun doheem aus schaffen. Mir fuerderen d’Regierung op, fir all méiglech Schutzmaterial ze liwweren, wat se kënne kréien a mir fuerderen d’Patronen op, fir d’Aarbechtsplaze sou ze gestallten, fir dass hir Leit sou sécher wéi méiglech kënne schaffen. Hei dierf lo net gespuert ginn.

Haut si mer méi wéi jee op déi Leit ugewisen, déi an deene Beräicher schaffen: am Supermarché, an der Santé, am Botzsecteur, an de services publics, d’Presse an de Wuerentransport. Ech hoffen dat gëtt no der Kris net erëm vergiess.

Et ass leider och sou, dass de Coronavirus net virun Inegalitéiten halt mécht: dacks sinn et Leit, déi besser gestallt sinn, déi kënnen Télétravail maachen.

Studien aus Däitschland an den USA weisen dat. Leit, déi besser gestallt sinn, hunn et och méi einfach, mam Confinement eens ze ginn, well se méi grouss Haiser hunn an dacks eng Gréngfläch ronderëm d’Haus. Si hunn och dacks méi Facilitéit, fir mat hire Kanner doheem ze léieren.

An zum Schluss, e ganz wichtegen Appell un d’Betriber, fir an dëser Phas keng Leit ze entloossen; déi Betriber, déi staatlech Ënnerstëtzung kréien, dierfen dat souwisou net maachen.

D’Regierung huet staark finanziell Mesurë geholl, déi sech lo imposéieren. Wann et no der Kris drëm geet, fir ze kucken, wéi dat ka gestemmt ginn, da muss dat sozialgerecht geschéien. Mir dierfen net nach eng Kéier déi selwecht Feeler maache wéi no der Kris 2008-2009.

Mir mussen an dësen Zäiten all zesummen halen. Regierung, Patronen an Salariéen. A jidderee weess, datt mer an enger Extremsituatioun sinn a kee wëll elo an dësen Zäite streiden. A jidderee weess och, datt elo aussergewéinlech Mesurë musse geholl ginn. An duerfir ass et ëmsou méi wichteg, mateneen ze schwätzen, Léisungen ze sichen, déi vu jidderengem gedroe ginn, an zesummenzehalen. De Lëtzebuerger Modell bréngt eis och zesummen duerch déi schwéier Zäit.