Riskéiert d’Aféiere vum programméierte Léieren an der Grondschoul d’Besoine vun der Entwécklung vum Kand, de Besoine vun der Wirtschaft ënnerzeuerdnen? Dozou de Francis Schartz Pensionnéierte Lycéesdirekter

Carte Blanche vum Francis Schartz

Elo, wou wéinst der Coronakris d’Schoulen zou sinn, mierke verschidden Elteren, wat fir eng sozial Aufgab d’Grondschoul normalerweis iwwerhëlt. Datt si lo och nach, no de Virstellunge vum Unterrichtsministère, vum 1. Zyklus un, de Kanner d’Programméieren vum Computer, also Coting, soll léieren, vu datt besonnesch am  Beräich Informatik vill nei Aarbechtsplazen entstinn, gëtt mir ze denken. Natierlech kann een och schonn an der Grondschoul d’Mathematik sou gestalten, datt si zum algoryhtmeschen Denken hiféiert.

Computerspezialisten aus Silicon Valley schécken awer hir Kanner a Grondschoulen, déi drop ausgeriicht sinn, d’soziaalt Zesummeliewen, d’Naturerliefnis, déi handwierklech Fäegkeeten an d’Konscht ze fërderen. Si hunn erkannt datt, souguer wann ee wëllt héichqualifizéiert Spezialisten entwéckelen, et virun allem wichteg ass, datt d’Grondschoul d’Fundamenter fir dem Kand seng Entwécklung zu engem equilibréierten a glécklechen Erwuessenen leed. Leider gi bei eis Kanner mat sozialen an emotionalen Defiziter ëmmer méi heefeg an hunn doduerch schwaach schoulesch Leeschtungen.

Jo, d’Elteren missten d’Méiglechkeet hunn, deem entgéintzewierken, duerch méi Presenz, duerch méi Zäertlechkeet a Gebuergenheet, déi si dem Kand géingen offréieren. Mä dat ass leider dacks net de Fall.

Der Schoul fält doduerch eng immens wichteg kompensatoresch Aufgab zou: Vill Kanner mussen réischt an der Grondschoul d’Zesummeliewe léieren, léieren, datt et Reegele gëtt, datt ee matenee soll kommunizéieren an dat een déi aner Leit an d’Ëmwelt muss respektéieren. Vill Kanner erliewen doheem hir Ëmwelt haaptsächlech um Computer oder op der Tëlee.

Dofir muss d’Grondschoul dem Kand Aktivitéiten ubidden, fir seng real Ëmwelt an d’Natur mat all senge Sënner ze begräifen a kreativ, kënschtleresch an handwierklech Fäegkeeten ze entwéckelen . Vill Elteren hu keng Zäit, fir sech genuch ëm hir Kanner ze këmmeren a si selwer dauernd am Stress. Dofir soll d’Grondschoul eng Plaz sinn, wou Rou ass, wou d’Kand spiert, datt et akzeptéiert ass an dat een hatt gär huet. D’Léierpersoun ass haut méi wéi jee d’Bezuchspersoun vum Kand. Wann all ze vill verschidden Intervenanten an d’Klass kommen, zum Beispill fir Coting ze léieren, ass dat kaum méiglech.

Loosst mer also oppassen, datt d’Besoine vun der Entwécklung vum Kand net blann de Besoine vun der Wirtschaft ënnergeuerdent ginn.