Ech hu bis elo "Bleif doheem" ganz eescht geholl. Ech hu mäi klengt Haischen zu Schëffleng, mat enger Terrass an engem Gaart, säit dem 10. Mäerz net méi verlooss, sinn nëmme virun Dier gaange bis bei den Trottoir, fir d’Zeitungen aus der Bréifkëscht ze huelen.

Carte Blanche vum Astrid Lulling

Ech leiden och net, well ech kee méi perséinlech doheem begéinen däerf. Ech si säit 5 Joer gewinnt, eleng ze sinn. Dat hëlleft an dëser Situatioun. Awer wat ech vermëssen, dat ass de Coiffeur. Wann eng Pédicure médicale bei mech kommen däerf, verstinn ech net , firwat e Coiffeur, natierlech ënner deene selwechte Protektionsreegelen, net kommen däerf. Et gëtt nu mol al Leit, déi mat hiren Hoer net eleng zu Wee kommen. Dat hëlt een och nach e puer Wochen aus, awer net Méint. Ofgesinn dovun dass et d’Moral och net stäerkt, wann een, esouguer eleng doheem, ëmmer schlecht gekämmt ass.

D’Coiffeure leide vun alle Selbstännege mat am meeschten, well si kenne jo déi Traitementer, déi si elo net maache konnten, säit se hu missen zoumaachen, net nohuelen.

Ech war 1x pro Woch fir Brushing an 1x pro Mount fir Fierwen, Schneiden, Spezial-Manicure bei mengem Coiffeur. All seng änlech Cliente kann hie säit dem hallwe Mäerz net méi traitéieren. Chiffre d’affaires: Null.

Gott sei Dank sinn all seng Salariéeën am Chômage partiel. Mä hie selwer, dee mat 14 Beschäftegten 12.500 Euro zegutt hätt, krut nach näischt. Dobäi kënnt, dass e sech 2018 getraut huet, ronn 40.000 Euro z'investéieren, fir de Salon ze moderniséieren, awer bis elo déi Subventiounen, déi en ze gutt huet, nach net krut.

Wat ass dat fir eng Bürokratie, dass esou e klenge Betrib, 1,5 Joer nodeems e seng Spuersuen investéiert huet, nach kee Su u Subventioun gesinn huet an elo scho bal 7 Woche keng Einname méi huet.

Dëst Beispill beweist, datt, och wa ville Selbstännege gehollef gouf, et awer nach Fäll ginn, wou séier gehandelt soll ginn, fir eng Faillite ze verhënneren, un där déi Leit net Schold sinn. Ech sinn iwwerzeegt, dass de Mëttelstandsminister, vun deem ech weess, dass e fir esou Fäll Verständnis huet, handele wäert. An dat hoffen ech och.