Solidaritéit, Zesummen, Ënnerstëtzung, zënter 3 Méint héiere mir reegelméisseg déi selwecht Wierder. Eng Carte Blanche vum Christiane Bram, Ekonomist a Kommunikatiounsexpert.

Carte Blanche vum Christiane Bram

Et sinn d’Sloganen, déi d’Corona-Period dominéieren: Solidaritéit, Zesummen, Support.

Et sinn net nëmme Wierder, d’Realitéit huet et gewisen, datt wann et wierklech drop u kënnt, ganz vill Leit een deem aneren ënnert d’Äerm gräifen. Villes ass nees méiglech ginn, wat virdrun an eisem Hamsterrad net méi méiglech war. Duerch de Confinement si vill Excusen ewechgefall, fir mussen hei an do ze rennen. Doduerch huet och sou muncher een nees säin eegent Heem entdeckt a wéi schéin et dach ass, Klengegkeeten all Dag ze genéissen, ouni missen iergendwou hin ze lafen an deene villen Obligatiounen nozekommen, déi mir eis dagdeeglech selwer permanent operleeën.

Virun allem duerch d’Menace vum Virus, déi wéi en Damoklesschwäert iwwer wierklech jidderengem hänkt, obschonns et awer nach eng gewëssen Ongläichheet gëtt a verschidde Leit besser Chancen hunn, fir dem Virus z’entkomme wéi anerer, ass jiddereen engem grousse Respekt ausgesat am Ëmgoe mat dëser neier Situatioun. Mir mussen also ALL eppes Neies léieren an aus eisen ale Gewunnechten erausklammen.

Dat schéint ass, datt doduerch nees vill méi Zesummenhalt tëscht de Leit komm ass a Vill sech duerch dës perséinlech Stresssituatioun nees bewosst gi sinn, wat wierklech wichteg an engem befriste Mënscheliewen ass. Och wann dësen "neien" Zesummenhalt aus der Nout gebuer ass, ass de gudden Usaz am Mënsch also nach do.

Villes, wat mir verléiert hunn an och d’Wichtegkeet vum soziale Kontakt am Liewen ass also awer nach fest am Mënsch verankert, méi wéi déi materiell Wäerter a kënnt wärend enger Noutsituatioun zum Virschäin. Mir loossen eis just ze vill dacks vum materielle Wuel iwwerrompelen, alles wat glënnert a blénkt, street dem Mënsch Sand an d’Aen.

Mir missten eis also wënschen, nach laang an enger Noutsituatioun ze sinn, fir datt dat Gutt aus dem Mënsch nees méi erauskënnt an d’Welt net nëmme méi vum Wuesstem an den nefaste Konsequenze regéiert gëtt.

Vill Sue ginn elo zur Verfügung gestallt, fir do ze hëllefen, wou d’Wirtschaft, d’Recherche an de Gesondheetssecteur se brauchen. Wa mir eng Rei vun deene perséinleche pseudo-Limitatiounen fräiwëlleg viruféieren, dann investéiere mir sou weider fir eis eege Gesondheet a fir d’Zukunft, d’Solidaritéit mat de Mënschen, déi se brauchen an Europa an doriwwer eraus a gestalten och eis Wirtschaft am Respekt mat der Ëmwelt. A manner fir eise perséinlechen Notzen, dee kuerz- oder mëttelfristeg eise Liewensraum onentbierlech zerstéiert.

Et gëtt jo d’Spréchwuert, all negativ huet och seng positiv Säit, - Solidaritéit, Zesummen an Ënnerstëtzung - ass dat positiivt, wat de Coronavirus eis gewisen huet a Solidaritéit ass och dat, wat de Mënsch ausmécht! Wa mir dorop opbauen, kënne mir optimistesch an d’Zukunft kucken.