An de leschte Wochen ass vill iwwert Steiergerechtegkeet geschwat ginn. A senger Carte blanche mécht de Gilles Hempel, Soziolog an Direkter vun enger Stëftung, sech e puer Gedanken zu de sougenannte FISen, de Fonds d’investissement spécialisés.

Carte Blanche vum Gilles Hempel

Laut enger rezenter Etüd vum Liser sinn d’Präisser um Wunnengsmaart eleng am leschte Joer ëm 11% geklommen. Ëmmer méi jonk Leit a Famillje ginn iwwert Landesgrenzen oder a prekär Wunnverhältnesser gedriwwen. Op der anerer Säit ginn et Leit, déi ganz prächteg un dem Misär verdéngen.

Am Sënn vun der fräier Maartwirtschaft an dem Droit de propriété si mir gehalen, dat ze akzeptéieren. Do kéint een op d'mannst verlaangen, dass dës Revenuen a Plus-valuen adequat besteiert ginn. Mä nee. Déi richteg Déck am Immobiliëgeschäft parken hir Objeten einfach an engem FIS. Op dëse Fonds d’investissement spécialisés bezuele si dann eng Taxe d’abonnement vu sage und schreibe 0,01%.

Ursprénglech sinn déi FISen geschaaft ginn, fir auslännesch Investisseuren op eis Finanzplaz ze lackelen an esou d’Staatskeess ze fëllen. Am Prinzip sollen an deene Fonge kënne Saache geparkt ginn, déi am Ausland scho besteiert goufen.

Dass dat Instrument elo vun den Immobilienhaien an de Spekulante mëssbraucht gëtt, fir quasi keng Steiere mussen op hirem profitabele Geschäft ze bezuelen, ass sécherlech net am Sënn vun den Erfinder.

Dat Gesetz iwwert d'FISen ass den 13. Februar 2007 mat 60 Jo-Stëmmen, dat heescht, à l’unanimité, an der Chambre ugeholl ginn. Déi concernéiert Fraktioune mussen sech bewosst sinn, dass si déi moralesch Flicht hunn alles dofir ze maachen, dëse Mëssbrauch ze stoppen an dat Gesetz deementspriechend ze reforméieren.

Well och wann déi Taxe d’abonnement eis 60 Milliounen d'Joer erabréngt, esou ass dat näischt am Verglach mat deene Milliarden, déi duerch de Mëssbrauch vun dem Instrument hannerzu ginn. An et ass virun allem net fair vis-à-vis vun deene Leit, déi all Dag opstinn, fir schaffen ze goen, vill Steiere musse bezuelen a sech nawell keng anstänneg Wunneng leeschte kënnen.