Zënter dem Ufank vun der Covid-Kris ass de Personalmanktem am Gesondheetssecteur ee grousse Sujet.

Fir d’Attraktivitéit vum Secteur ze steigeren, gëtt d’Moderniséierung an den Ausbau vun der Formatioun an de Gesondheetsberuffer an d’Spill bruecht. An deem Kontext proposéiert d’Chambre de Commerce d’Schafung vun enger „Medical School“, déi et soll erlaben, ee Medezinstudium hei am Land ze maachen, an domat de Grondsteen zu enger “Medical Valley” ze leeën.

Carte Blanche vum Carlo Thelen

De „Fachkräftemangel“ reduzéiert sech leider net op de Gesondheetsberäich, mee zitt sech duerch all Secteuren: vun der administrativer Kraaft, iwwert de Kach, Ingenieur, Informatiker, bis hin zu ganz spezifeschen, héich qualifizéierte Profiller zum Beispill op eiser Finanzplaz.

Dëst riskéiert, d’Relance-Phas auszebremsen.

Dofir muss de Kader zu Lëtzebuerg attraktiv sinn, fir Talenter a Kompetenzen unzezéien. Parallel dozou muss och alles dru gesat ginn, fir eis lokal Kompetenzen ze fërderen. An deem Sënn mussen eis Educatiouns- a Weiderbildungs-Systemer andauernd un d’Besoine vun der Gesellschaft a vun der Wirtschaft ugepasst ginn.

Duerch den technologesche Wandel, d’Digitaliséierung an den Teletravail konnte vill Aktivitéiten och am Lockdown weider gefouert ginn. Den Impakt vum Teletravail op d’Produktivitéit ass awer nach net kloer. Nieft positiven Aspekter vum Teletravail ginn et awer och méi negativ Tendenzen: zum Beispill féiert déi lues Impf-Campagne zu méi laangen Aschränkunge vu soziale Kontakter an zu weidere Verloschter punkto Iddien-Austausch a Kreativitéit. Manner Weiderbildung vum Personal, Opschibung vu wichtegen Investissementer, alles dat huet wuel nach méi déifgräifend Impakter no der Kris.

Eng effikass Aus- a Weiderbildung sinn de Schlëssel, fir dem Produktivitéits-Verloscht an dem Qualifikatiouns-Manktem entgéintzewierken. An der Kris ass de Chômage d’lescht Joer ëm 20% an d’Luucht gaangen. Dofir si Reintegratioun an den Aarbechtsmaart, an d’berufflech Reorientéierung Themen, déi musse verstäerkt beuecht ginn.

Ausserdeem muss d’Beruffsléier ënnerstëtzt an ausgebaut ginn. Trotz Corona konnten d’lescht Joer 1.000 nei Léierverträg eleng bei der Chambre de Commerce ofgeschloss ginn. Ee Vertrauensbeweis vun eise Betriber, trotz der massiver Ongewëssheet grad elo op déi Jonk ze setzen. Mir mussen d’Léier weider interessant maachen, se net als leschten Noutausgang gesinn, mee als Kinnekswee zu enger sécherer Aarbecht. Fir de Léierbouwen a -Meedercher Perspektiven ze bidden, wier et och wichteg, d’Léier no uewen opzewäerten , mat zum Beispill enger dualer Ausbildung och um Niveau Bac+2 oder méi.

D’Stäerkung vun de Kompetenzen an den Ausbau vun de Qualifikatioune sinn domat extrem wichteg Pilieren, fir d’Relance an d‘Attraktivitéit vu Lëtzebuerg nohalteg ze stäipen.