Fir d'Gläichberechtegung vu Fra a Mann, mä géint Gender-Sproochenzalot. Dat ass d'Meenung vum Robert Goebbels. Dozou eng Carte Blanche vum fréieren LSAP-Minister.

Carte Blanche vum Robert Goebbels

Dir Dammen, Dir Jofferen, Dir Hären. Neen, dat däerf een net méi soen. Et ass eng Diskriminéierung vun de Fraen, tëschent Bestuet an Onbestuet ze ënnerscheeden. Bei de Männer mécht een dat och net.

Exit "d’Joffer". Ons Sproch soll "Gender"-gerecht sinn. "Gender"-neutral.

Laut Gläichstellungsministère mussen an administrativen Dokumenter den "nom de jeune fille" duerch "nom de naissance" ersat ginn. D’Genderneutralitét soll favoriséiert ginn duerch "l’utilisation des termes génériques/unisexes“ ewéi "les êtres humains, le corps enseignant, la direction, le personnel".

„Terre des Hommes“, ee klassesche Begrëff fir d’Mënschheet, wär also diskriminéierend fir d’Fraen?

Déi an Däitschland ëmmer un éischter Stell ze nennen sinn: "Bürgerinnen und Bürger, Soldatinnen und Soldaten, Steuerhinterzieherinnen und Steuerhinterzieher..."

D’Puriste vun der sproochlecher Gläichstellung wëllen "das binäre Geschlechtsmodell Frau/Mann“ ersetzen duerch
"Gendersternchen" (***) oder "Gendern durch Unterstrich" (_ oder /).

Also "Lëtzebuerger/innen", "Bierger*innen" an änleche Sproochenzalot.

Ech ënnerstëtzen all Moossnam, déi eng effektiv Gläichstellung vun de Fraen an de Männer bréngt. Besonnesch am Beruffsliewen.

Zu Lëtzebuerg ass dat wäitgoend de Fall. Et gëtt gutt bezuelte Beruffer, wou d’Frae scho majoritär sinn. Am Enseignement, an der Magistrature.

Am Commerce, am Secteur Horesca, wou d’Léin oft niddreg sinn, gëtt et méi Frae wéi Männer. Et ass kenger "Vendeuse" a kenger "Serveuse" gehollef mat engem „Slash“ oder engem "Gender-Stärchen".

Och net, wann een d’Symbol vun der Weiblechkeet, "le sein", op Franséisch onverständlecherweis "masculin", géif an "la seine" ëmbenennen.

 Sorry, dat war nees deplacéiert.

Trotzdeem sollten d’Feminist-Slash-innen sech e bessere Kampf eraussichen, ewéi historesch gewuesse Sproochen zu Getuddels ze maachen.