Wat fir eng Léiere kann een um pedagogesche Plang aus den Erfarunge wärend der Pandemie zéien?

Carte Blanche vum Francis Schartz

Beim Bekämpfe vun dem neie Virus Sar-Cov2 hu mir däitlech gemierkt, wéi eng wichteg Roll d’Naturwëssenschaft an hir technesch Applikatiounen an eisem haitege Liewe spillen. Mir hunn awer och gesinn, wéi liicht mir Fakenews gleewen.

Schonn an der Grondschoul muss dofir d’Basis geluecht ginn, fir Zesummenhäng ze verstoen, déi der Natur zu Grond leien. Déi sougenannte Mint-Fächer, also Mathe, Informatik, Naturwëssenschaften an Technologie spillen heibäi eng wesentlech Roll. Dobäi muss awer eng kandgerecht Virgoensweis respektéiert ginn. Et ass däitlech ginn, datt et wichteg ass, datt d’Schoul d’Kanner léiert, déi nei Technologien ze benotzen. Ob een dofir an der Grondschoul scho muss codéiere léieren, sief dohigestallt.

D’Kand ass keng Miniaturausgab vum Erwuessen. Dat huet d’Reaktioun vun de Kanner op déi ongewéinlech Schoulsituatioun wärend der Pandemie-Zäit eis rëm an Erënnerung bruecht: Wärend dem Confinement hunn d’Kanner vill no hire Komerodinne a Komerode verlaangert, mä och no de Léierpersounen. D’Roll vun der Joffer oder dem Schoulmeeschter als wichteg Bezuchspersoun fir d’Kand gouf ganz däitlech. Dës natierlech Besoinen vum Kand stellen d’Basis duer, fir seng sozial Kompetenze wéi Gemeinschaftssënn, Teamfäegkeet a respektvollt Zesummeliewen weider ze entwéckelen . Mat Homeschooling geet dat net.

Beim Homeschooling  sinn och d’sozial Ënnerscheeder vun de Kanner däitlech ginn. Eng wichteg Aufgab vun der Schoul ass et also dës Ënnerscheeder sou vill wéi méiglech auszegläichen. D’Schoul kann awer och nach eppes anescht ausgläichen, nämlech dat iwwerméisseg Starren op kleng oder grouss Schiermer, wat wärend der Pandemie nach zougeholl huet.

Dofir soll d’Schoul d’Kanner méiglechst vill mat der realer Welt a Verbindung bréngen an een Deel vum Unterrecht ausserhalb vum Klassesall verleeën. Sou gëtt och d’Basis geluecht fir een nohaltegt Verhalen. Dobäi bréichten déi klassesch Fächer net vernoléissegt ze ginn, ganz am Géigendeel.

Fächeriwwergräifend Projete sinn eng bewäerten Unterrechtsform fir all Fächer ze integréieren. Fir eng Partie Léierinnen a Schoulmeeschteren ass dat alles eng Selbstverständlechkeet. Si hunn net op d’Pandemie gewaart, fir zum Beispill am Bësch oder am Schoulgaart, am Fuerscher- oder Technikatelier d’Kanner fit ze maache fir d’Zukunft.

Et wier wënschenswäert, datt den offizielle Léierplang sou opgebaut géing ginn, datt dës Léierpersoune keng Ausnam méi géingen duerstellen.

D’Aus- a Weiderbildung misst awer och dem Léierpersonal deen néidege Bagage matginn, fir kënnen all dësen Ufuerderunge gerecht ze ginn. Mat ee puer Woche Stage ass dat net gedoen.