Haut schwätzt d’Magali Paulus iwwert d’Klima an d’Welt an där mer liewe wëllen. Si schafft fir Cell an ass engagéiert bei Etika an dem Collectif Tax Justice Lëtzebuerg.

Carte Blanche vum Magali Paulus

Klima Klima Klima: ass et an allen Oueren, an alle Mënner an allen Aktiounen? De Carlo Thelen huet a senger Carte blanche dës Woch deklaréiert, dass d’Entreprisë "ee wichtegen Deel vun der Léisung beim Erreeche vun de Klimaziler" sinn. Do huet e Rescht. Ech wëll elo net dem Här Thelen seng Carte blanche kommentéieren, mä drop hiweisen, wéi wichteg et ass, dass d’Wirtschaft, d’Politik, d’Zivilgesellschaft an d’Bierger*innen agéieren; dass vun alle Säiten, an alle Wénkelen, d’Klimakris muss ugepaakt ginn a jiddereen*t muss a soll seng Responsabilitéiten huelen. Dëst geet net ouni radikal Ännerunge vun eisem Gesellschaftsmodell. Radikal am Sënn vun: un der Wuerzel ugepaakt. Mir kënnen net hei kleng Saachen änneren an do puer nei Technologien aféieren, mir mussen eise Wirtschaftsmodell, eise politesche Modell, eise Gesellschaftsmodell nei iwwerdenken. Grondsätzlech an dat zesummen, net jiddereen*t a sengem Eck, mä radikal an zesummen.

Mir mussen eis Relatioune mat eise Matmënsche renforcéieren, net nëmmen hei am Land, mä op der ganzer Welt, well mir hunn nëmmen ee Planéit an do musse mer all drop liewen, an déi Relatiounen a Fro stellen, fir aus de rassisteschen a sexistesche Strukturen, déi staark verankert sinn, erauszekommen. Mir mussen eis eise Privileegie bewosst ginn a keng Angscht hunn, se ze verléieren. Mir däerfen den Dialog net scheien an eis net perséinlech ugegraff fillen, wann déi strukturell Diskriminatiounen ugeschwat ginn. Mir mussen d’Valeur, déi mir der Aarbecht ginn, iwwerdenken. Wéi kann et sinn, dass déi Mënschen, déi am Meeschten zu eiser Gesellschaft bäidroen am Mannste verdéngen.

Mir brauchen Eenheet mat allem Liewen a mussen aus den Anthropozentrismus eraus. Mir brauchen Imaginatioun, Stäerkt, Oppenheet a Vertrauen, fir zesummen nei Weeër z’entdecken an ze goen. Dofir musse mer och all d’Espacen notzen: d’Stroossen, d’Maueren, d’Kaffien, d’Schoulen, d’Büroen, d’Gäert, d’Fabricken, d’Concertssäll, d’Theateren, d’Sportsäll, d’Chamber, de Regierungsrot, d’Gemengereit.

Da kommt mir fänken un a begleeden déi Jonk de 24. September op d’Strooss, lauschteren hinnen no an agéieren zesumme mat hinne fir eis an hir Zukunft.