Wann eng Persoun, déi sech wëllt selbststänneg maachen oder hir bestoend Aktivitéit wëllt ausbauen a keng Garantië ka bidden, da kritt se kee Kredit vun enger traditioneller Bank. Dat ass schwéier verständlech. Den Auteur vun dëser Carte Blanche erkläert, wéi et trotzdeem méiglech ass ee Wee ze fannen, fir et esou enger Persoun ze erméiglechen zu Kredit ze kommen. Domadder soll virun allem de klengen Entreprenariat erméiglecht a gefërdert ginn.

Eng Carte Blanche vum Michel Maquil

Eis Finanzplaz huet an de leschte Joerzéngten eng ausseruerdentlech Entwécklung kannt. Vill innovativ Finanzprodukter, déi hei zu Lëtzebuerg entwéckelt gi sinn, gi weltwäit mat groussem Succès verkaaft. Mir kënnen houfreg sinn, datt eist Land ëmmer erëm als eng Referenz zitéiert gëtt. Déi allermeeschten Awunner kënnen och direkt an indirekt vun dëser Entwécklung profitéieren.

Wann awer elo eng Persoun, déi kee Kapital huet oder keng Garantien virleeë kann, sech wëllt selbststänneg maachen, da ka se dofir bei den traditionelle Banke kee Kredit kréien. Fir esou Fäll gëtt et keng Finanzprodukter. Och wann esou ee Refus novollzéibar ass, ass en dach schwéier ze akzeptéieren.

Fir hei awer ze hëllefen, hu sech eng Rei Leit zesummegedoen an eng spezifesch Gesellschaft*) gegrënnt fir dëse Persounen den Zougang ze erméiglechen zu klenge Kreditter, déi och nach Mikrokreditter genannt ginn. Si hunn dat gemaach, zesumme mat enger grousser Bank, dann och dem Europäeschen Investment Fong, der ADA- Appui au Développement Autonome an der ADIE **) déi franséisch “Association pour le Droit à l’Initiative Economique”. Spéider ass och eng grouss Lëtzebuerger Versécherung derbäi komm.

Hei geet et awer net drëms fir no e puer Mausklicken enger Persoun ee Kredit ze ginn, mä et geet drëms der Persoun mat vill Rot an Dot bäizestoen. Esou muss si e Plang vun hirer zukünfteger Aktivitéit opstellen. Mat hir gëtt diskutéiert op, an ënnert wat fir engen Ëmstänn, dee Plang machbar ass. Eréischt nodeem d'Persoun dës Phas mat Erfolleg bestanen huet, kritt si ee Mikrokredit zur Verfügung gestallt. Esouguer wann déi Aktivitéit scho leeft, gëtt déi Persoun nach eng Zäit laang weider begleet.

Et gëllt d'Devise vun der Maria Nowak ***), der Grënnerin vun ADIE déi eng Kéier sot "dat jiddereen, och déi Persounen, déi kee Kapital a keen Diplom hunn, Entrepreneure kënne ginn, wa se ee Kredit a gläichzäiteg eng professionell a personaliséiert Begleedung kréien, déi baséiert op Vertrauen, Solidaritéit a Verantwortung".

An de leschte 5 Joer goufen eng 800 Demanden agereecht an eng 150 Persounen hunn ee Mikrokredit kritt. Wuel waren net all Aktivitéiten erfollegräich, an dach bestinn haut ronn 200 Aarbechtsplazen déi entweder nei geschafe gi sinn oder dann ofgeséchert konnte ginn. Do muss ee scho Respekt hu fir déi Aarbecht déi hei geleescht gëtt, awer et ass eréischt den Ufank. Et wier elo wichteg, datt déi Initiativ weider ausgebaut gëtt, fir datt nach méi Leit vun esou enger Méiglechkeet profitéiere kënnen.

An da beweist dat awer och datt déi konventionell Banken wuel esou Déngschtleeschtungen ubidde kënnen a sief et iwwer eng spezialiséierter Filial.

Lëtzebuerg de 6. Dezember 2021

Michel MAQUIL

Fräie Finanzberoder

Fréieren Direkter vun der Lëtzebuerger Bourse

*) https://www.microlux.lu/

**) https://www.adie.org/.

***)https://www.adie.org/notre-histoire/biographie-de-maria-nowak/

(Weider Informatiounen op: https://www.european-microfinance.org/)