Am Dezember ass de Congé sportif reforméiert ginn. Et ginn e ganze Koup verschidden esou speziell Congéë fir gesellschaftsrelevant Aufgaben. Dozou eng Carte Blanche vum Paul Estgen, Soziolog am Cefis.

Carte blanche vum Paul Estgen

Am Lëtzebuerger Sozialsystem ginn et niewent dem normale Congé, op deen all Salarié Recht huet, nach eng ganz vill aner speziell Congéen. De bekanntsten ass sécher de Congé politique. Doniewent gëtt et awer och de Congé fir d’National Elterevertriedung, Congé fir d’Personaldelegatiounen, Congé fir Formatiounen, Congé fir de Mandat social, de Congé jeunesse an de Congé coopération.

Am Dezember ass jo och de Congé sportif nach emol opgewäert an ausgebaut ginn. A ville Beräicher vun der Gesellschaft kéint et net funktionéieren, wann déi Leit, déi sech engagéieren, net och fräigestallt géifen, fir dës Aufgaben ze maachen. Natierlech stellt sech do d’Fro, wéi eng Beräicher do vun der Gesellschaft als noutwendeg betruecht ginn a wéi vill Zäit een deene Leit, zougesteet.

Aktuell ginn et a mengen Aen zwou Plazen, wou dringend misst nogebessert ginn. Um lokale Plang mierke mir, dass de Congé politique, fir ons Gemengeresponsabel deene gewuessenen Ufuerderunge scho laang net méi gerecht gëtt. Aktuell hu mir 13 Gemengen, déi méi wéi 10.000 Awunner hunn an domadder och e Buergermeeschter, dee 40 Stonne fräigestallt ass. D‘Schëffen an deene Gemengen hunn 20 Stonnen ze gutt. Bei deene méi klenge Gemengen, hunn d‘Politiker nach vill manner Zäit. Et ass awer evident, dass d’Aufgaben och um Gemengenniveau ëmmer méi komplex ginn. Et géif ee sech jo och net kënne virstellen, dass ee Betrib mat 10, 20 an oft nach vill méi Leit, a mat Budgeten, déi am Milliouneberäich leien, mat enger Deelzäit Direktioun géife féieren. Wa mir dann nach wëllen, dass um lokale Plang e ganze Koup vu grousse Gesellschaftsprojeten wéi zum Beispill e Klimapakt, en Naturpakt, e Logementspakt oder en Zesummeliewenspakt an der Zukunft sollten ëmgesat ginn, ass dat eng Erausfuerderung, déi sou net méi ze meeschteren ass. A fir ganz vill kleng Gemengen ass et deementspriechend nach méi komplizéiert, well se net op spezialiséiert Personal kënnen zeréckgräifen.

Hei musse mir ons zu Lëtzebuerg och nei Moyene ginn. Dat heescht massiv dëse Congé eropsetzen, fir dass ons gewielte Mandatsträger och kënnen hiren Aufgabe gerecht ginn, fir déi si gewielt goufen.

En änleche Probleem gëtt et och bei ville vun onse sozialen Institutiounen, déi dacks als ASBLe komplett am Benevolat geféiert ginn. Als Beispill d‘Maison relais, den Office social, d‘Aarbechtsinitiativen an a soss ganz ville sozialen Institutiounen. Och hei sinn d’Uspréch un d’Aarbecht an de leschte Joren enorm gewuess. Den Zäitinvest fir dës Aufgabe gëtt ëmmer méi grouss. D’Verantwortung, déi hei Benevollen an hire Funktioune mussen droen, zemools wann och nach ganz vill Personal dodrunner hänkt, ass enorm. Dat féiert dozou, dass et extreem schwiereg ass, fir nei Benevollen ze fannen, déi nach am Beruffsliewe sinn. Mir bräichten hei dringend och e Congé vir responsabel Benevollen, fir dass d'Zivilgesellschaft weiderhin des Institutiounen ka leeden.

Eng performant Demokratie brauch Leit, déi Zäit hunn, fir dat Engagement dat haut gefrot ass. Hei muss ons national Politik och déi néideg Moyenen dësem Beräich zur Verfügung stellen, fir dass mir d‘Erausfuerderunge vun der Zukunft kënne besser meeschteren.