Wéi sou dacks an der Geschicht, féiert de Krich dozou, dass grouss Deeler vun der Bevëlkerung verdriwwen ginn. Onmoosse vu Leit ginn zu Flüchtlingen. Gëschter aus Syrien, Afghanistan oder aus villen aneren Länner. Haut aus der Ukrain. Dozou eng Carte Blanche vum Paul Estgen, Soziolog am Cefis.

Carte Blanche vum Paul Estgen

Schonns zanter ville Joren hu ganz vill Flüchtlinge zu Lëtzebuerg Schutz gesicht. A schonns säit Joren denken mer, dass mer um Limitt sinn. 2015 war dat Joer, wou am meeschte Leit eng Demande de protection gestallt haten. Et waren der 2.500.

Virun enger Woch huet den Ausseminister gesot, et wäre 4.000 Leit, déi aus der Ukrain ukomm sinn. Et wäerten der zanterhier nach vill dobäi komm sinn.

Och wann et ganz schwéier ass vir ze wëssen, wat nach alles kënnt, kann een unhuelen, dass dës Zuelen nach massiv an d’Luucht ginn. Den UNHCR huet bis virgëschter 3,6 Milliounen gezielt, déi d’Ukrain verlooss hunn. Déi Däitsch Regierung huet Projektioune gemaach, wou se mengen, dass et der och kënnen 8 Millioune ginn. Dat wär proportional zu onser Bevëlkerung an der Europäescher Unioun eng 11.000 ukrainesch Flüchtlinge zu Lëtzebuerg. Dat wäre méi Leit, wéi der an der Stad Ettelbréck wunnen.

Et muss ons bewosst ginn, dass dat eng enorm Erausfuerderung ass vir ons ganz Gesellschaft. Bei deene Gréisstenuerdnung, kann dat net just vun enger staatlecher Administratioun, oder den ONGen‚ an sou kuerzer Zäit bewältegt ginn. Hei mussen och d’Gemengen an d’Zivilgesellschaft mat upaken, fir dass mer net och hei zu Lëtzebuerg enger humanitärer Katastroph entgéint steieren.

Och wann de Staat an déi grouss ONGe bis elo net encouragéiert hunn, fir dass d’Leit privat opgeholl ginn, si schonns iwwert dausend Flüchtlinge privat logéiert. Mir wëssen, dass dat natierlech net sou einfach ass, an dass do nach villes gekläert muss ginn. Mä an der haiteger Urgence, ass dat e wichtegen Beitrag an eng enorm Leeschtung vun esou ville private Leit, vu Lëtzebuerger an Auslänner, déi hei mat enormem Häerz a Courage beweisen, dass mer humanistesch Wäerter net nëmme proklaméieren, mä och konkret ëmsetzen. Mir sollten deene Leit genau sou Merci fir hiren Asaz soen, wéi all deenen, déi wärend der Pandemie alles dru gesat hunn, fir ons Gesellschaft um Funktionéieren ze halen.

Wou et villäicht am Moment am meeschten happert ass bei der Koordinatioun vun allen Acteuren. Bei allem gudde Wëllen, a bei deene ganz villen Initiativen, brauche mer elo eng zentral Plaz, villäicht souguer eng Zort Kommissär spezial, fir ze kucken, wéi déi verschidde Ministèren, Gemengen, Institutiounen, Associatiounen a spontan Initiative kënnen zesummeschaffen.

Doniewent brauch et och elo eng staark Concertatioun tëschent de politeschen Niveauen, fir geziilt Reglementer an eventuell och Gesetzer unzepassen, fir dass mer et schaffen an esou kuerzer Zäit all de Flüchtlingen den néidegen Accueil unzebidden. Mir brauchen dann och eng geziilten Ënnerstëtzung vun de Familles d’accueil, Benevollen an Associatiounen, fir dass si d'Gefill hunn, dass si ob d’Solidaritéit vun der ganzer Gesellschaft ziele kënnen.

Ech perséinlech sinn houfreg ob ons Gesellschaft, wann ech gesinn, wat mer kënne leeschten, wa mer zu ganz vill ons Verantwortung huelen, ons engagéieren an domadder och sécher en Deel Friddensdéngscht leeschten an dëser donkeler Zäit.