Iwwert de "Mëttelstand Bockel" gëtt schonn zanter 30 Joer geschriwwen a geschwat. Geschitt ass awer näischt, ausser vläicht an déi falsch Richtung, de Cotisatiounstaux fir d'Krankekeess ass an d'Luucht gaangen an d'Steiertabell ass net méi un d'Inflatioun ugepasst ginn. Betraff si grad déi Jonk, mam Statut "Independant," An dëser Carte blanche mécht de Gaston Ternes eng Rechnung, déi eigentlech all Politiker zum Handele motivéiere misst.

Carte Blanche vum Gast Ternes

Du bass jonk an hues - nom politesch kloer affichéierte Wëllen - no engem Master-Studium am Ausland dech selbstänneg gemaach. Du hues dech eropgeschafft a kënns elo am 3. Joer op ee Brutto Joresakommes vu ronn 45.000 Euro, oder 3.750 Euro am Mount. Du gehéiers domadder zu Lëtzebuerg zur Mëttelschicht!

Du hues op dee Montant obligatoresch sozial Cotisatiounen ze leeschten, fir deng Pensioun, Krankeversécherung, Assurance-dépendance an Accident, am Ganze 24,63% oder a Suen ausgedréckt: 924 Euro pro Mount. Et bleiwen Dir also 2.826 Euro pro Mount, oder och net...

Du hues Steieren ze bezuelen. Dat si 5.226 Euro pro Joer, woubäi nach 2,5% oder 365 Euro als Bäitrag un de Fonds de l'emploi dobäikommen. Also am Ganze 5.591 Euro pro Joer oder 466 Euro de Mount. Weess du, dass d'Steiertabell esou gestaffelt ass, dass de marginalen Taux ëm 45.000 Euro schonn no beim Maximum ass? Et bleiwen Dir pro Mount nach 2.360 Euro, oder och net...

Däin Universitéitsstudium bréngt mat sech, dass du wärend den éischten 10 Joer, 640 Euro pro Mount un deng Bank zeréckbezuele muss, fir ee Prêt, deen de Staat Dir zur Verfügung gestallt hat. Et bleiwen Dir also pro Mount 1.720 Euro, oder och net...

Fir deng Wunneng, bezils du e Loyer vun 1.250 Euro an 250 Euro Chargen, eigentlech moderat, wann ee gesäit, wat op deem Marché zu Lëtzebuerg lass ass. Et bleiwen Dir also pro Mount fir ze liewen 220 Euro.

D'Fro, op en Auto fir deng professionell Deplacementer zeréckzegräifen, stellt sech aus verständleche Grënn net. Du muss Opträg ofsoen, well s du net an enger verstänneger Zäit vun A op B kënns. Fir z'iessen an ze drénken hues du ronn 18 Euro den Dag! Un eng Assurance bei der Mutualité des Employeurs – eng Cotisatioun vu Minimum 1,13% vun dengem Brutto-Akommes - fir dass Du net eréischt de 77. Dag am Fall vu Krankheet oder Accident entschiedegt gëss, ass guer net ze denken!

Léiwe jonken Independant! Ech dreemen dovun, dass mir Deputéierter hunn, déi fir däi Problem séier aktiv ginn. Wéi wär et mat follgender Léisung: Déi sozial Cotisatiounen an d'Steiere gi wärend den 10 éischte Schaffjoren nëmmen op 50% vun dengem Brutto-Akommes opgehuewen. Des Kéier wär d'Begrënnung net déi, wéi fir d'Deputéiert, et wär eng Kompensatioun, dass du an eisem Land dezent liewe kéints.