Dat ass ee Constat deen haut jidderee mat béiden Hänn ënnerschreift, bei eis heiheem an och am Ausland. Mä iwwert dee Constat geet et kaum eraus. Wéi kéint déi praktesch Ausbildung da revaloriséiert ginn? Op wat misst de Fokus bei de Schoulreforme leien? Dorobber geet de Gaston Ternes a senger Carte blanche vun e Freideg an.

25/11/2022 Carte blanche Gast Ternes

Jo, qualifizéiert Handwierker brauch eist Land! Dat ass een akuten, ganz flächendeckende Problem bei eis an am Ausland. Betriber feelt et massiv u qualifizéiertem Personal. Mir fält do déi bekannten Ausso vum amerikanesche Chercheur Michael Huberman an: "Tout a été dit, tout reste à faire".
Et gëtt se, d'Initiativen an de Schoule fir d'Handwierk an den Entreprenariat méi no ze bréngen. Mä et bleiwen eenzel Initiativen, wéi Stagen, Beruffsinformatiounsdeeg, Interventioune vun Handwierksbetriber a Klassen. Et feelt awer u Kontinuitéit. Eng Revalorisatioun vun der praktescher Ausbildung ass menger Meenung no un 3 Konditioune gebonnen:
Éischtens däerf d'Entscheedung fir beruffsbildend Fächer ze wielen, net op der Basis vum Echec a Sproochen a Mathematik geholl ginn. Dofir brauche mir "Lycéeë fir all Schüler". "Inclusioun" ass d'Stéchwuert an net "Segmentatioun" oder fréizäiteg Spezialisatioun. Dat heescht gläichzäiteg eng Opwäertung vun de Programmer an der Beruffsausbildung. Wär et net wichteg, dass des Schülerinnen a Schüler och Fächer ugebuede kréichen aus de Beräicher Kultur, Konscht a Soziales?
Zweetens misst all Schülerin a Schüler vum Fondamental un bis zum Ofschloss vum Secondaire eng grouss Offer u "prakteschem" Unterrecht hunn, fir vun Ufank un dat eegent Talent an d'Loscht heizou iwwerpréiwen ze kënnen. Net zu lescht och fir d'Gesten an de Know how ze léieren, déi een am Alldag brauch, sief et privat oder am berufflechen Ëmfeld.
Drëttens misst een dat absurd Géinteniwwerstelle vu "manuell" an "intellektuell" direkt stoppen. Ee Landwirt muss haut verstoen, wéi den Ekosystem funktionéiert an ech vertraue mech engem Chirurg nëmmen dann un wann ech sécher sinn, dass hien och handwierklech begaabt ass! Och den hierarchesche Ranking, deen tëschent de verschiddene Spezialitéiten am Handwierk erfollegräich an de Käpp weider gedeit, ass absurd. Onofhängeg vun der Spezialitéit geet et am Endeffekt ëm d'Qualitéit vun der Ausféierung!
Et gëllt also all Kand, all Jonken eng richteg Immersioun an d'handwierklech Aktivitéit ze erméiglechen.
Lueweswäert ass et dass d'Unesco an hirem GEQAF Programm, "General Education System Quality Analysis/Diagnosis Framework", aus dëser Fro vun engem adaptéierte Curriculum grad rezent eng Kärfro gemaach huet. Et gëtt gutt Grënn fir unzehuelen, dass d'Äntwerten op d'Bildungskris hei ze fanne sinn.