E Sonndeg ass Chrëschtdag, duerno an enger Woch Neijoerschdag. Dozou eng Carte Blanche vum Georges Hellinghausen.

Fir déi Feierdeeg schécke mer eis Gléckwënsch via Mail, SMS oder mat de gudden ale Chrëschtkaarten. Ma net nëmmen de materielle Support huet geännert, och den Inhalt: "Joyeux Noël" a "Bonne Année" gëtt gär ersat duerch "Bonnes fêtes de fin d’année / Schéi Feierdeeg / Saeson‘s greatings!" Do brauch ee manner ze schreiwen, et ass méi praktesch – an et kléngt méi neutral; dat Chrëschtlecht vu Chrëschtdag ze betounen, gëtt jo ëmmer méi politically inkorrekt. Dofir ass och de "Chrëschtmaart" ëmgedeeft an "Winterligths", "Wantermaart". Warscheinlech heescht de Chrëschtbeemchen deemnächst "Wanterbam op reliéisem Hannergrond"!

Carte Blanche vum Georges Hellinghausen

Intressant ass et jo schonn, dass de Joreswiessel bestëmmt ass duerch e chrëschtlecht Fest, nämlech d’Gebuert vu Jesus Christus, respektiv den Oktavdag dervun, dat heescht den 8. Dag duerno, deen dat neit Joer alaut. A fréieren Zäiten, viru Joerhonnerten – éier d’Zäitrechnung vereenheetlecht gouf – huet d’Joer souguer op ville Plaze mam 25. Dezember ugefaangen; op anere mam 25. Mäerz, Fest "Mariä Verkündegung", wou, no strenger Rechelogik, de Jesus, 9 Méint viru senger Gebuert, op eng wonnerbar Manéier am Mammeschouss empfaange ginn ass. Ufank vun deem, wat deemools nach "Anno Domini" oder "Jahr des Heils" genannt gouf.

Wat wëllt mat all deem gesot sinn, wat deem ofgewannen? An Däitschland gëtt bis haut "gesegnete Weihnachten" gewënscht. Aha, Seegen! Mer wënschen eis vill Schéines allgemeng, dacks eng gutt Gesondheet oder och nach, dass e gudde Seegen op deem neie Joer soll leien. Seegen, dat Wuert kléngt gutt, egal ob ee gleeft oder net. Seegen ass Stäerkung a Bäistand. Seegen ass déi gutt Kraaft, déi eis Beméiunge gelénge léisst.

Mir realiséieren, dass mer méi brauche wéi dat, wat mer hunn, a méi, wéi mer enaner gi kënnen. Dat hunn d’Mënschen zu allen Zäite gewosst. Dowéinst gëtt et d‘Sehnsucht no Seegen an alle Kulturen, et gehéiert zu den eelste Gebieder vun der Mënschheet. An déi selwecht Richtung ginn all eis gutt Wënsch.

Wa mer dëst Joer beschléissen, mag et eis e bësse baang si virun deem Ongewësse, wat virun eis läit. Ma gi mer eran an dat neit mat dem Mutt, deen aus dem Seege kënnt. Da sinn déi kommend Deeg net nëmme "fêtes de fin d’année", mä, wie weess, den Ufank vun engem neien "Jahr des Heils". Esou wéi am KZ den Dietrich Bonhoeffer nach viru senger Hiriichtung schreiwe konnt, "von guten Mächten wunderbar geborgen".

Georges Hellinghausen