De Staatsbudget ass deposéiert. Vill steierlech Mesurë sinn net virgesinn a scho guer keng Steierreform. Dat Net-Handele vun der Regierung bréngt eng ëmmer méi grouss Belaaschtung fir d'Menagë mat sech, sou de Sylvain Hoffmann, Direkter vun der Chambre des salariés.

Carte Blanche vum Sylvain Hoffmann

De Staatsbudget fir 2023 ass kontrazyklesch. Alles anescht wier och Harakiri.

Well an enger schwiereger wirtschaftlecher Situatioun, wou och nach eng Rezessioun méiglech ass, wier et eng wirtschaftlech a sozial Katastroph, fir lo am Budget ze spueren. Dat budgetäert Géigesteiere gëtt och gemaach, notamment duerch de Solidaritéitspak 2 an duerch déi héich ugesaten ëffentlech Investissementer. Dat stäipt d'Ekonomie an doduerch kritt een och direkt e positive makroekonomesche Retour, wéi de Statec et lo rezent gerechent huet.

Et schéngt mer och sou, dass déi budgetär Situatioun, virun allem fir 2022 an domadder awer automatesch och fir 2023, méi negativ ageschat gëtt, wéi se ass. Ëmmerhin hu mer no 9 Méint en Excedent vun iwwer 900 Millioune beim Zentralstaat.

An och wann lo nach vill Depensë kommen, ass net unzehuelen, dass d'Situatioun sech bis zum Ofschloss vum Joer sou staark verschlechtert, wéi dat am Budget virgesinn ass.

Déi besser wéi geduechte Situatioun, virun allem béi de Recetten, ass zu engem gudden Deel op déi permanent Steierhausse bei de Menagen zréckzeféieren, déi mer an deene leschte Jore kannt hunn. D'Lounsteier spruddelt, och d'nächst Joer hu mer 16% méi Recetten an dat net nëmmen, well d'Beschäftegung klëmmt, mee virun allem och duerch déi kal Progressioun, déi entsteet, wann de Barème net un d'Inflatioun ugepasst gëtt.

Dat ass an deene leschte 5 Joer net geschitt an dat ass näischt anescht wéi eng Steiererhéijung. Ee Beispill: wann ech en Duerchschnëttsloun hunn an der Steierklass 1 an ech kréien eng Indextranche vun 2,5%, da klëmmt mäin Netto just ëm 1,75%. Also 2,5% Inflatioun a just 1,75% Netto méi. Dat ass e Kafkraaftverloscht trotz Index, well de Barème net ugepasst gëtt.

Dat ass och eng Steiererhéijung, well obwuel ech real näischt bäikritt hunn am Salaire, mee just den Inflatiounsausgläich duerch den Index, klëmmt mäin Taux d'imposition. An dat 5 Mol zënter 2017 a viraussiichtlech 3 Mol d'nächst Joer.

An dat trëfft virun allem déi niddreg an déi mëttel Léin, wou d'Progressivitéit vum Steierbarème zouhëlt a wou gläichzäiteg hire Steierkredit och nach erof geet. Dobäi kënnt, dass ee sécherlech de Barème eng Kéier misst strukturell méi sozial gestalten, andeems een déi ënnescht an déi mëttel Léin manner an déi héich Revenue méi staark besteiert.

Gläichzäiteg gi Kapitalerträg nach ëmmer méi niddreg besteiert wéi Léin. Bei gläichem Niveau kënnen d'Léin 3 bis 4 Mol méi besteiert ginn, sief et well Kapitalerträg wéi Dividenden oder Plus-valuen béi Aktiëverkeef zum Deel steierfräi sinn, well et hei méi Méiglechkeete ginn, fir Depense vun de Steieren ofzesetzen oder well se mat méi engem niddregen Taux besteiert ginn.

Steiergerechtegkeet gesäit anescht aus a sou ass et kee Wonner, dass d'Inegalitéiten zu Lëtzebuerg klammen.