Investitiounen, Kanner, Zukunft, Entreprisen: Stéchwierder, déi vill an der Ried virkoumen. Quasi net erwähnt gouf awer Wunnengsbau oder Landesplanung.

Ewéi ech den Titel vun der Ried gelies hunn: Lëtzebuerg bewegen, hunn ech mech op spannent Minutte voller beweegender Momenter a Visiounen agestallt. Ech si gewuer ginn, dass et dem Land finanziell gutt geet, dass vill investéiert gouf, fir d'Infrastrukturen ze moderniséieren, dass no de Famillje gekuckt gouf, fir dass si Aarbecht a Privatliewen besser kënne mateneen verbannen. Ech hunn och matkritt, dass de Grand-Duché op Zukunftstechnologie wëll sëtzen ewéi zum Beispill den 5G. Méi Mobilitéit versprécht sech de Premier ënnert anerem doduercher, dass de Lëtzebuerger an Zukunft net méi eleng am Auto op d'Schaff soll fueren, mä firwat net mat sengem Noper.

Mä ech vermëssen Denkustéiss a puncto Wunnen. Wann an engem Ëmkrees vun 10 Kilometer ronderëm d'Stad haut bis zu 200.000 Euro den Ar muss bezuelt ginn, fir ze bauen, da kann ee sech Froe stellen. Och bei de Loyere sinn d'Präisser explodéiert. Do geet et net méi duer, fir festzestellen, dass et eng "pénurie vu Wunnengen" gëtt. Do ass och de Staat maximal gefuerdert. Well de Problem vum Wunnen ass bei de meeschte Familljen hei am Land ukomm.

Ech vermëssen awer och e Wuert zum Thema Landesplanung. Wéi soll an Zukunft wou wat gebaut ginn, wou sollen Industrien hikommen, wou solle Gréngflächen respektéiert ginn, fir dass d'Awunner an d'Grenzgänger sech och an den nächste Joren an hirem Alldag kënnen bewegen?