Elo hu mer net nëmmen d'Rentemauer, mä et geet och riicht an eng Logementsmauer. Ee Commentaire vum Jean-Marc Sturm.

Do souz ech gemittlech am Schied op der Terrass am Congé bei geschaten 32 Grad. Do hunn ech mir gesot: Kuck emol nees um Internet wat esou alles doheem lass ass. A Päng do steet un éischter Plaz een Artikel iwwert Debatten an der Chamber iwwer de Logementsproblem zu Lëtzebuerg.

Commentaie vum Jean-Marc Sturm

Wéi ech deen Artikel gelies hat, wousst ech net, ob ech sollt kräischen oder laachen. Do gouf dach net gefuerdert, dass brooch Bauterraine missten erfaasst ginn. Do stellt ee sech dach direkt d'Fro, firwat d'Gemengen opgefuerdert goufen, een neie PAG eranzeginn. Do fënnt een all d'Terrainen, déi als Bauzon a Fro kommen. D'Fro an der Chamber war also komplett laanscht d'Realitéit.

A wa mir scho vu Gemengen a PAP'en oder PAG'e schwätzen, hei ee konkret Beispill. An enger Randgemeng vun der Stad Lëtzebuerg huet eng Koppel gewunnt, alle béid an déi 80 Joer, se sinn an d'Altersheem an hunn hiert Haus mat 16 Ar Terrain wëlle verkafen. Den éischte Projet war, eng Dosen Appartementer fir ëm déi 50 Leit ze bauen. Nix da sot d'Gemeng.
Ok 12 Appartementer war vläicht ze héich gegraff. Zweete Projet: 3 eenzel Haiser fir ëm déi 15 Leit.
Och do gouf et een Nee vun der Gemeng op Basis vun engem PAP vun 1937.

1937? Zënter hier waren den zweete Weltkrich, de Koreakrich, de Vietnamkrich, de Bau vun der Mauer an de kale Krich, deen éischte Mann am Weltall, deen éischte Mann um Mound, zwee Irak-Kricher, 9.11, d'Juegd op de Bin Laden etc etc.

Resultat: Elo wunnen nees zwou eeler Persounen op deene 16 Ar.

Dat nennen ech eng progressiv Logementspolitik an dëser Gemeng. Ee Paradebeispill fir eng zukunftsorientéiert lokal Logementspolitik. Iwwregens hu ganz vill Gemengen nach kee PAG eraginn.

Mä och de Staat muss sech mat der eegener Nues huelen.
Wann ech am Bilan vum Fonds du Logement am Préface vum zoustännege Minister liesen, dass dëse staatleche Fong bannent iwwer 40 Joer 4.000 Logementer geschafen huet, soen ech mir, dee wär an der Privatwirtschaft scho laang Faillite.

Also léif national a kommunal Responsabel. Et geet net duer, ëmmer ze soen: mir missten oder mir sollten. Dat si reng Platituden bei Alibidebatten an hëllefe kaum.

Mir dinn déi Jonk ëmmer méi Leed. Kaum eng Chance op den eegene Logement an da kommen d'finanziell Nowéie vu Coronakris och nach op hire Bockel.