Och wann et eis Lëtzebuerger net betrëfft, mee et muss engem jo bal elle ginn, wann een héiert, datt et de Moment an Däitschland – wann och nëmme vun engem Gräppche Leit – Bestriewunge gëtt, d’ Nationalhymne ëmzeänneren.

Et geet drëm, dat Wuert « Vaterland » ze sträichen, well dat – esou gëtt gesot – zevill sexistesch wier, well et just op de Papp ausgeriicht wier an d’ Mamm vernoléissegt.

Einfach lächerlech, muss een do scho soen, well engersäits ass eng Nationalhymne a bal alle Länner vun der Welt historesch begrënnt a gewuess an anerersäits ass dee Begrëff nun eemol een, dee verallgemengert, ouni datt e muss a Papp a Mamm ënnerdeelt ginn.

Elle kinnt et engem also ginn, wann op eemol och hei am Land eng Initiative géif geholl ginn, fir den éischte Saz « Wou d’ Uelzecht durech d’ Wisen zéit » duerch d’ Musel, d’ Sauer oder d’ Péitrus ze ersetzen.

Wann et nämlech soll esou wäit kommen, datt een de Begrëff « Vaterland » net méi erdréit, da misste jo awer nach munnech aner Ausdréck liquidéiert ginn ; dann däerft et och keng Mammesprooch an och kee Mammejéngelche méi ginn, well jo dann de Papp och ausgeschloss wier.

Et kéim jo och kenger grousser Firma wéi Mercedes, Audi, Opel, Ford oder Jaguar an de Kapp, sech vun haut op mar einfach ëmzedeefen oder esouguer hire Logo z’ änneren. Well en Numm oder e Logo z’ änneren, einfach fir emol eppes anescht ze maachen, dat bréngt et meeschtens net an dat ass scho méi wéi eng Kéier an d’ A gaangen.

Hoffentlech kënnt et deemno net engem deemnächst an de Kapp, eis « Fräiheetssonn » oder eist « Joch » duerch aner Begrëffer z’ ersetzen !

Roby ZENNER