Et ass gewosst, datt d’ Uertschaft Rodange am Süde vun eisem Land mat anere Gemengen am Land eng Héichbuerg am kulturelle Beräich duerstellt. Et gëtt wuel kaum eng Woch, wann net, zäitweileg, esouguer een Dag, wou dee groussen a schéine Sall net reservéiert ass fir Theateropféierungen, Concerten, Versammlungen, offiziell Manifestatioune vun der Gemeng selwer, Baler an aner Feieren. Mee wann den Organisateur op d’ Lautsprecheren ugewisen ass, da mierkt en zënter ganz ville Jore ganz séier, datt déi absolut net zur Zefriddenheet funktionéieren, ganz am Konträr. Zënter Jore scho froe Veräiner a Privatpersoune bei der Gemeng , fir dach endlech eng Anlag anzeriichten, déi dëse Numm am 21. Joerhonnert verdéngt. Munnech Leit loossen di kulturell Owenter do lénks leien, well een am Sall kaum ee Wuert vun deem versteet, wat op der Bühn geschwat gëtt. Et schéngt, datt et do gaangen ass wéi schonn esou dacks : Mer kafe mol eng Anlag, déi net ze deier ass, och wann d’ Qualitéit méi wéi ze wënschen iwwereg léisst. An duerno rappe mer déi erëm of a kafen ebe méi eng deier. Dem Schäfferot ass dee Problem do schonn zënter Jore bekannt, mee et mécht keen e Fanger kromm, fir de Problem ze behiewen, obschonn Membere vum Schäfferot regelméisseg am Centre Culturel aus an a ginn.

E grad esou schappege Problem, wann net esouguer nach schlëmmer, ass d’ Heizung. Elo kuerz, bei enger Theatermatinée, souzen d’ Leit bal alleguer an de Jacketten an esouguer am Mantel a mam Schal am Sall, well d’Heizung bei Temperature vun nobäi null Grad mol net woodleg ginn ass.

Am Plaz virun der Dier Millioune schwéier Infrastrukturen an Optrag ze ginn, wier de Schäfferot gutt an esouguer vill besser berode gewiescht, wann en och no esou virrangeg Problemer gekuckt hätt, déi de Leit, déi de Centre Culturel benotzen, um Mo leien a wouriwwer scho ganz dacks Kloe bei der Gemeng eragereecht gi sënn.

Roby ZENNER