Hei ginn elo also mol all déi Cadeaue verdeelt déi an deene verschiddene Parteiprogramme versprach gi sinn. Tipp topp... an d'Betribssteier gëtt 1% erof gesat. Lo sinn ech emol op dee Budget vum Staat gespaant wann all dës Mesuren, an och déi Cadeauen aus de leschte Méint a Joren, hir Repercussiounen hannerloossen.

Ech hunn hei nämlech néierens gelies wéi all dat soll refinanzéiert ginn, wëssend datt mir jo schonn elo all Joer een Defizit am Staatsbudget hunn, a wann d'Ekonomie an deenen nächste Jore méi lues dréit, wat elo jo schonns esou ausgesäit, kréie mir hei nach ee vill méi grousse Problem. Dat Eenzegt, wat hei ugedeit gëtt, datt emol haaptsächlech den Autofuerer hei zousätzlech belaascht soll ginn, mat enger Reduzéierung vun der Kilometerpauschal a mat enger Erhéijung vun den Accisen op Bensin an Diesel, an eng ganz flu Reform vun der Grondsteier, wat jo näischt neits ass, well dëst jo scho säit gefillten 30 Joer ugekënnegt gëtt.

Matt vollen Hänn Suen ausginn, déi een net huet. Dat nennen ech gutt geschafft. Besonnesch well hei haaptsächlech déi ganz grouss Strenz elo geholl gëtt. Et ass ee schlechte Witz, wann hei vun der Regierung gesot gëtt, datt z.b. de gratis ëffentlechen Transport eng ‚sozial Mesure‘ wier. Wat heiru ‚sozial‘ soll sinn, dat muss ee mir awer emol erklären, wëssend datt hautzedaags scho fir all déi Awunner déi ee klenge Revenu hunn, meeschtens den ëffentlechen Transport scho gratis ass. Heimat ginn Dieren opgemaach, wou d’Leit sech froe wäerten, firwat net och aner ëffentlech Déngschtleeschtunge gratis kënne gemaach ginn.

Beim Beispill vu gratis Maison Relais, respektiv gratis Museksunterrecht, do bleift jo nach ze klären, wéi hei d'Gemenge mat an d'Boot geholl solle ginn. Well hei wäert de Käschtepunkt, dee jo da fir d’ëffentlech Hand, substantiell méi héich gëtt, och op de Gemengebudget seng Repercussioun huet.

Wann elo just nach eng Steierklass soll bleiwen, do ginn et dann nach zimlech hefteg Diskussiounen. Hei hunn an der leschter Zäit jo schonn e puer Experte sech méi oder manner kritesch dozou geäussert. Wat sech einfach an transparent unhéiert, ass et an dësem Fall absolut guer net, besonnesch wann hei nom Prinzip soll, a mengen Ae muss, verfuer ginn, datt hei kee steierlech méi schlecht däerf ewechkomme wéi bis elo, dann also och hei éischter fir verschidde Bevëlkerungsgruppen eng Reduzéierung vun de Steieren, déi ze bezuele sinn.

Net vill Konkretes oder neits, ausser e puer gutt kléngend allgemeng gehalen Absichtserklärungen, respektiv souguer guer näischt ass am Koalitiounsaccord hei ze liese vu neie Weeër fir déi Haapterausfuerderunge vun haut a muer unzegoen. Also wéi mat dem Wuesstem ëmgoen a senge stellege Konsequenzen, wéi mat der Problematik 'Logement' ëmgoen, wat jo déi Haaptursaach ass fir den Aarmutsrisiko hei am Land, wéi kréie mir onse Pensiounssystem, respektiv onse ganze soziale System, fit fir d'Zukunft, wéi kréie mir et fäerdeg ee performanten, zouverlässegen a confortabelen ëffentlechen Transport opzebaue respektiv auszebauen; dee gratis ze maachen hëlleft do absolut näischt, ass a mengen Ae souguer kontraproduktiv. Wat kënnen a musse mir op d'Been setze fir onse Bäitrag ze leeschte bei de Konsequenze vum Klimawandel, wéi déi regenerativ Energieforme puschen... fir just dës Beispiller ze nennen.

Dat wäert och ganz vill Sue kaschten, ass awer absolut néideg fir onsem Land a sengen Awunner eng valabel Zukunft ze garantéieren. Jiddefalls hunn ech hei grouss Bedenken, wat déi zukünfteg Entwécklung ugeet. Hei ass elo vun Ufank u vill Konfliktpotential an der aler/neier Koalitioun, dat, menger Meenung no, vill éischter zum Virschäin wäert komme wéi an der leschter Legislaturperiod. An domat eng méi grouss Onsécherheet fir ons all. Hei muss een, menger Meenung no, dem Här Bettel seng Beschreiwung vun der Koalitioun méi korrekt betitelen, an zwar als: ‘Koalition der Ungerechtigkeit und Kurzsicht’.

BODEN Jean

Gonnereng