Wien di éischte Kéier e Brëll kritt oder sech duerno nei Glieser asetze léisst, deem ginn d’ Aen op wéi Gënzescheeken, an zwar esou, datt en duerno scho bal kee Brëll méi brauch.

An dat huet eppes dermat ze doen, wéivill datt d’ Krankekeese bei d’ Brëllegesteller an/oder bei d’ Glieser vum Brëll bäileeën.

Un engem eenzege Fall soll nogewise sënn, datt déi Rechnung e Schlag an d’ Gesiicht ass vun alle Versécherten. Fir e Glas, dat mat 194 Euro zu Buch schléit, leet d’ Kees just 24,50 Euro bäi, a fir en anert Glas vun 224 Euro deeselwechte Betrag. Dat heescht also, datt ee fir di zwee Glieser am ganzen, mat der Aarbecht, 448 Euro bezilt, mee nëmme ganzer 49 Euro vun der Kees erëmkritt.

An dat ass e ganz geféierlecht Spill. Wann nämlech e Versécherten esou schlecht drun ass – an et gëtt där Leit méi am Land, wéi muncheree mengt -, datt en sech entweder kee Brëll keeft oder keng nei Glieser asetze léisst, da kann et sënn, datt en awer hannert d’ Steier klëmmt an domat eng Gefor fir sech selwer a fir di aner Leit am Verkéier duerstellt. Dat gelt och fir Foussgänger. Betraff si ganz sécher virun allem net di Jonk, vun deenen der ganz vill kee Brëll brauchen, mee erëm eng Kéier di eeler Leit.

Mat esou Verrechnunge leien d’ Krankekeese ferrem niewent dem Dill. Wann e Brëll eng Noutwennegkeet ass, wat am Prinzip den Aendokter feststellt, da soll d’ Kees och e gudden Deel vun de Käschten iwwerhuelen.

Anescht ass et ganz sécher mam Brëllegestell. Do leet d’ Kees zwar och nëmme ganz wéineg bäi ; mee firwat dann net do fir dat éischt Gestell e bestëmmte Betrag bäileeën an dann eng Karenzzäit aféieren, fir ze verhënneren, datt dee Versécherten sech all puer Méint en neit Gestell leescht.

Op dësem Gebitt drängt sech op alle Fall eng ferrem Korrektur op.

Roby ZENNER