Betraffe Leit a Famillen, déi och nëmmen eng eenzeg Kéier den Tele-Alarm an Usproch geholl hunn, wëssen, wéi eminent wichteg, jo, liewenswichteg déi Ariichtung ass, déi vun der Institutioun « Hëllef doheem » geréiert gëtt.

Am meeschte Wichtegkeet huet déi Apparatur fir eeler a kränklech Leit, déi eleng doheem oder an engem Alters- oder Fleegeheim wunnen. Soubal hinnen eppes geschitt ass, brauchen se nëmmen de Knäppchen un hirem Bracelet ze drécken, da benoriichtegt « Hëllef doheem » eng vun dräi Persounen, déi nobäi wunnen an déi gläich am Ufank op eng extra Lëscht gesat gi sënn. A wann se aus dem Haus ginn, kënnen se och en aneren Apparat benotzen, deen, wann e gedréckt gëtt, der Zentral direkt uweist, wou am Land datt eng Persoun muss Hëllef an Usproch huelen.

Nun huet di Saach awer e finanziellen Hoken. Selbstverständlech kascht den Apparat, dee beim Abonnent opgestallt gëtt, en eemolege Betrag an duerno en Abonnement all Mount. Den Apparat fir dobausse muss och als Abonnement extra bezuelt ginn.

Nun ass et awer esou, datt ganz sécher munchereen sech den Tele-Alarm net ka leeschten, weder d’Ariichten nach d’Abonnement. An dat hu munnech Gemengen am Land agesinn. Sou iwwerhëlt d’Gemeng Déifferdeng d’Fraise fir den Apparat opzeriichten, an d’ Gemeng Péiteng bezilt esouguer den Apparat selwer an d’ Abonnement, den Abonnent leet just all Mount e minime Beitrag bäi.

An dat ass ganz sécher dee richtege Wee. Esou eng Ariichtung misst jo fir all Mënsch absolut gratis sënn, ofgesi vun engem symbolesche Beitrag, deen en all Mount ze bezuelen hätt. Well op déi do Manéier kinnt munneche Leit engersäits d’ Méiglechkeet geschafe ginn, den Tele-Alarm schonn emol ze kréien an anerersäits kinnte ganz sécher méi oder manner schwéier Noutfäll verhënnert ginn, z.B. souer, wou Leit wéi laang doheem éierens leien, ouni datt een et an uecht hëlt.

Méiglechkeete gëtt et der genuch. Et gëtt vum Staat a vun de Gemengen aus esou villes punktuell a geziilt fir Deeler vum Vollek gemaach, firwat dann net och fir e groussen Deel vun deenen eelere Leit. Esou kinnt do ugesat ginn, datt Leit iwwer e bestëmmten Alter – z.B. iwwer 65 Joer – Urecht drop hätten oder et kinnt een et an den Zesummenhank mat der Fleegeversécherung aféieren, esou datt en Expert d’ Situatioun vun der Ufro ënnersicht an dozou e positiven oder negativen Avis géif. A wa keng vun deene Méiglechkeete kann zeréckbehale ginn, da missten de Staat an/oder d’ Gemengen fir dee gréissten Deel vun den Onkäschten – Installatioun an Abonnement – opkommen.

Den 3. Alter misst et dem Staat an/oder de Gemengen dat scho wäert sënn.

Roby Zenner