Zënter ganz ville Jare war et esou, datt hei am Land eng liberal Medezin gegollen huet : Jidder Patient konnt sech säin Dokter, seng Klinik an säin Infirmier fräi eraussichen. Mee elo huet d’ Regierung, déi bei hirem Untrëtt jo esou staark op di demokratesch a liberal Prinzipie gepocht huet, am Schna, fir dee Prinzip ganz ferrem iwwert de Koup ze geheien. Et soll de Patienten nämlech vun elo geschwënn u verbuede ginn, fir hiren Infirmier/hier Infirmière fräi ze wielen. Wien nämlech vun der Fleegeversécherung ugeholl ass a bei engem vun deene grousse Réseauen ageschriwwen ass, deen däerf sech emol keng Piqûre a kee Verband méi maache loosse vun engem sougenannte Fräiberuffler, obschonns déi bis elo vun alle Krankekeesen voll unerkannt waren. All déi Patienten, déi Urecht op eng Fleegeversécherung hunn, wann et och nëmmen eng Botzfra ass, déi eemol pro Woch kennt oder Leit, déi nëmmen eemol pro Woch geduscht ginn, däerfen dem Wëlle vun der Regierung no net méi vu privatem Fleegepersonal behandelt ginn, och wann se deenen hier Hëllef scho jarelaang zur vollster Zefriddenheet an Usproch geholl hunn an tëschent hinnen e regelrecht Vertrauensverhältnis opgebaut ginn ass.

Duerch esou en diktatorescht Virgoe kréien di liberal Infirmieren an Infirmièren also einfach d’ Brout geholl, well d’ Regierung anscheinend nëmmen nach grouss Fleegeorganisatioune wëllt zouloossen. Kann een sech eigentlech esou en ondemokratescht, jo, diktatorescht Virgoen eigentlech virstellen ? Deene ganz ville Leit, déi iwwer Jaren a Jarzéngten zur vollster Zefriddenheet vun hire Patiente geschafft hunn, einfach de Buedem ënnert de Féiss weg ze rappen !

An domat wier et dann elo eriwwer mat der liberaler Medezin hei am Land, eriwwer mat der fräier Wiel vum Fleegepersonal a gläich duerno och mat der fräier Wiel vum Dokter a vun der Klinik.

Gëtt et eigentlech méi e schlëmmt Virgoen wéi dat do ? Déi qualifizéiert Leit, déi zënter Jar an Dag iwwer Jaren a Jarzéngten zur vollster Zefriddenheet vun Dausende vu Patienten hier Pflicht gemaach hunn, ginn einfach mir näischt dir näischt virun d’ Dier gesat, an domat kommen déi a ganz grouss Existenzschwiregkeeten. Esou en diktatorescht Virgoe vun der Regierung bedeit d’ Zerstéierung vun der fräier Wiel vum Patient, wat en Grondrecht vun engem fräie Mënsch ass.

Mee däers ass sech wuel deen zoustännege Minister an iwwerhaapt di ganz Regierung absolut net bewosst.

Roby ZENNER