Ufank des Joers hat ech op dëser Platz an och an der Presse, en Opruff un d'Politiker gemaach hier Reforme ze iwwerdenken. Den 8. Januar dunn hunn ech eng Demande fir eng Petitioun un d'Chamber eragereecht, Petitioun N°941: Fir eng Revisioun vun der Reforme vun der Assurance dépendance. Mir sinn elo genau e Mount méi spéit: meng Petitioun ass nach ëmmer am Statut: en examen de recevabilité. Wat genau muss dann elo nach examinéiert ginn? Hunn déi eeler Läit, déi Läit déi en Gebriechen hunn kee Recht drop erëm hier Stonnen, déi si hate fir begleet ze gi wann se hunn misse bei den Dokter, wann se hunn missen administrativ Demarchë maachen, wann si hunn missen hier Akeef maachen, erëm ze kréien déi si säit dem 1. Januar net méi zegutt hunn? Den Här Minister sot, si hätten déi Stonnen nach zegutt. Ma firwat kréien si se dann net endlech erëm?! Wéini gëtt endlech eppes ënnerholl? Firwat geet meng Petitioun net duerch? Froen iwwer Froen. An der Tëschenzäit awer, leiden déi Läit weider. Aarmt Lëtzebuerg.