A leschter Zäit ass et ëmmer méi dacks agerass, datt an der geschriwwener an an der geschwater Presse mat Ofkierzungen ronderëm sech gehäit gëtt, déi fir d’ Leit e Buch mat siwe Sigele sënn. Gewëss, et weess een am Laf vun der Zäit mat deene bekanntesten dervun eppes unzefänken, well se dacks genuch gebraucht ginn an ëmmer erëm am Mëttelpunkt vun der Aktualitéit stinn. Dat gëllt fir d’ Gewerkschaften, wéi CGFP, LCGB, OGB-L, SNE an esouguer fir vill méi komplizéierter wéi FNCTTFEL a Syprolux, fir d’ Ofkierzunge fir d’ Banke wéi BCEE, BIL, BGL an CCPL a fir d’ Sportsverbänn wéi FLF, FLB, FLA.

Mee wann déi Ofkierzungen iwwert den Alldag eraus ginn, dann ass e ganz séier erschoss. Oder kënnt een direkt drop, wat SNCA, CSSF, CNEL, FAPEL, FNSP, FCPT, LICRA, LHCE, LEM, LAM, LTPS, ILNAS, SCRIPT, SFA, SFP, ONE, CSEE, CCPé, RTS, SEVI, SRI, FFL,  bedeit ? Vun auslännesche Begrëffer scho guer net ze schwätzen.

Duerfir wier et op alle Fall ubruecht, am Ufank direkt emol dee ganzen Numm ze ernimmen an duerno eréischt d’ Ofkierzung, da kinnt ee wéinstens eppes dermat ufänken, am Plaz datt eppes gesot oder geschriwwe gëtt, wat an d’ Blannt era geet.