Des Iwwerleeunge baséieren op rezenten Erfahrungen aus mengem Ëmkrees.

Mär wëllen jo alleguer schéin, gesound a fit an den Alter kommen a fänken jo och scho ganz fréi u ganz vill dofir ze maachen! Während  dëser  Liewensphase, wou mer beschäftigt si matt eis selwer, fir eis Falen ze retouchéieren, eise Bauch flaach ze halen, eis Mukkien a Schoss ze brengen am Fitnesszenter, eis biologisch oder vegan ze ernieren, all Neies ausprobéieren wat eventuel dozou bäidroen kann NACH mi jonk al ze gin, jo, während der Zäit, si mer ganz interessant fir den “marché” an mer kréie vun alle Säiten all Méiglichkeeten proposéiert fir an “di gesound-al-gi-Phase”  eran ze kommen.

Wann et dann awer esou wäit ass….ohhhhh, dann dréint sech d’Blaat awer komplett em: Mär si jo och dann guer nit mi interessant, weder fir Politik (mär gi jo nit mi wielen), nach fir d’Krankenkeesen oder Versecherungen (mer kaschte jo just nach), nach fir d’ganz Ëmfeld (si si jo allegur just “gehäit” matt äis, mer enge si an, loossen hinne kee Fräiraum méi) an mär si jo einfach och nit mi produktiv. D’Altersheemer wou mär jo awer scho Joeren ugemellt sinn, hu keng Plaz fir äis, mer wollten et jo sou hunn, mer wollte jo per force esou al ginn….lo hu mer den Dilemma! Doheem solle mär eraus, well d’Polin di eis versuerge soll, ass ee “Risikofaktor”, eis Famill muss awer schaffen (si musse jo och allegur déi Liéwensphase erreche wou se ufänke matt “wëllen a guddem Zoustand  al ginn” a ka sech nit matt eis beschäftigen. Si mer krank a mussen an d’Klinik…. Pech, do ass keng Plaz fir Leit di zwar nit mi aleng kënne bougéieren, mee awer keng “richtig” Krankheet hunn. Allezhöpp, un e Baxter gehaang fir e bessi opzepäppelen, am Gang vun der Klinik wuelverstan (well et ass jo keen Zëmer fräi fir su Aler di eigentlich an d’Altersheem missten, wou jo awer OCH keng Plaz ass fir si) an dann erem mat der Ambulanz schnell heem féieren, do, wou jo awer och keen Zäit a Loscht huet sech matt eis ze ploen!  Et ass wirklich komisch, mär maache ALLES fir al ze ginn awer wa mer et sinn ass et nit ganz schéin hei zu Lëtzebuerg. Mer diskutéieren iwwert Pflegeversecherung an hunn awer nit genuch Plazen vir an hanne fir di al Leit ennerzebrengen an ze versuergen….wou dat jo awer Prioritéit misst hunn, oder? Firwat ginn Altersheimer a Kliniken dann esou kleng gebaut dass mär Lëtzebuerger nit kënnen ennerbruecht gi wann et erfuerdert ass? Wa se mi grouss wiren, dann hätte mer jo och erem méi Arbechtsplazen…

Respekt an Dankbarkeet awer fir “Hëllef Doheem”, där maacht ee super Job a sidd onbezuelbar!

Et gëtt allerdings eng Gereechtigkeet am Liewe fir jiddereen, well  mär ALLEGUR, och där Politiker an och där Doktoren an och där Direktere vum Altersheem, där jo alleguer iwwert eis AL-GI-Situatioun matentscheed: mär ginn ALLEGUER eng Kéier al a brauchen Hëllef an een Ënnerdaach  …..

Traurige Fazit: Léif eeler Gesellschaft: där (an irgendwann gehéieren och mär alleguer dozou) sidd nit interessant fir Gesellschaft a Wirtschaft vum Land, dofir gëtt nit an iech investéiert….. an dogéint wiere kënt der iech jo och souwiesou nit méi.

Josiane Graf