Wann d’ Gesondheetsministesch am Gesondheetswiese wéilt esou munneches riicht béien, da misst se scho bal nach fënnef Perioden an der Regierung bleiwen.

Wann een näischt mat Dokteren a Spideeler ze doen huet, da mengt een, et wier alles an der Rei ; eréischt wann ee selwer op déi Servicer ugewisen ass, da mierkt een, wat e sëllechen nach alles misst substantiell dru verbessert ginn.

Et geet schonn u mat engem einfache Rendezvous fir eng Radiologie. Du fënns am Telefonsbuch eng Hällewull vun Telefone vun der Radiologie, mee neen, dat ass net hei, ech ginn Iech en aneren Numero. Dréckt d’ Eent, dréckt d’ Zwee, Musek, déi s de weder gefrot hues nach schéin ass, « Toutes nos lignes sont occupées », erëm Musek, an no véier oder fënnef Minutten hieft endlech een op. « Neen, dat ass net hei, hei ass d’ Chirurgie. » Ou, du hues deen Numero awer kritt. Mee verbanne kënnen se een net. Du muss erëm d’ Zentral uruffen. Dréckt d’ Eent, dréckt d’ Zwee, Musek, Musek a Musek. Et hieft keen op, « Toutes nos lignes » asw., Musek, mee keen hieft op, keen. Da sichs de der en anert Spidol an der Stad, an do klappt et dann.

Gëss de eng Kéier stënterlech an d’ Spidol ageliwwert, da brenn léiwer dräi Käerzen, dass de op deem « gudde » Stack lands, wou net aacht, jo aacht, Infirmière laudenhaart virun der Zëmmerdier ielelaang an haart poteren, wou s de, wann s de schells, net 20 oder 25 Minutte waards, wou d’ Zopp owes net frësch aus dem Frigo kënnt, wou s de se awer waarm solls erëm kréien an och – wann s de Chance hues – wierklech erëm kriss, wou s de net Méindes e Scanner versprach kriss, deen s de awer eréischt néng Deeg drop gemaach kriss, asw., asw.

Et gëtt esou vill gutt Dokteren, Infirmieren a Spideeler, mee gare la mine, wann s de net op dee « richtege » Stack geréits!

Roby ZENNER