Wat d'Aussoe vun der Präsidentin vun der ADR Fraen ubelangt muss ech leider deem widderspriechen. Fir mech huet d'Gambia wéi si déi och ëmmer tituléiert an deene leschte fënnef Joeren eng gudd Familljepolitik gemaach. D'Madame Cahen huet mat Recht verschidde Prime suppriméiert, an och d'Kannergeld net méi gestaffelt. Dat war fir d'Familljen drop hinzeweisen dat si selwer fir hir Kanner verantwortlech sinn an net de Staat. Si huet jo awer och de Congé parental verbessert wou de Papp oder d'Mamm d'Méigelechkeet hu fir ee bis zwee Joer beim Kand ze bleiwen ouni e finanzielle Verloscht anzebéissen.Weiderhin sinn elo vill Crèchen entstane wou d'Kanner vu professionnellen Educateuren oder Educatrice wonnerbar betreit ginn.

Et ass a mengen Aen net déi richteg Opportunitéit vun den ADR Fraen ze fuederen de Familljen en Elteregeld ze bezuele fir dat d'Mammen oder d'Pappe kënnen doheem bleiwen an dat si duerno fir hir geleeschten Aarbecht eng Rent kréien.

Dat ass nees d'Familljen an d'Ofhängegkeet vum Staat gedriwwen. Ech gesinn net an dat de Staat hei muss de Beidel opmaache fir d'Familljen ze finanzéieren. Dat mech d'Saach erëm méi attraktiv fir vill méi Kanner ze kréien an dat op d'Käschte vum Staat.

Wann eng Famill sech wëllt e Kand uschafe solle si selwer fir hirt d'Kand opkommen an net de Staat.

Et sinn net dem Staat seng Kanner et sinn den Elteren hir Kanner a si hu selwer fir si ze suergen, fir si opzekommen a schaffen ze goen.

Haut wëlle souwéisou déi meescht Mammen net doheem bleiwen, mee si wëlle schaffe goen. Vill Fraen déi jorelaange studéiert hunn, sinn net bereet hire Beruff un den Nol ze hänke fir bei hire Kanner ze bleiwen a verzichte gären op en Elteregeld. Si zéien et fir hir Kanner an enger Crèche ofzeginn. Do léieren d'Kanner e bessert d'Sozial verhaalen an et ass och ganz flott fir d'Kanner wa si ënnert sech sinn a matenee spillen.

Eis Liewensqualitéit erlaabt et de Mammen oder Pappen net méi doheem ze bleiwen och wann de Staat dat géif finanzéieren, well da ginn d'Loyeren nees erëm an d'Luut, d'Charge vun elektresch Waasser, Poubellen Wlan Handy Aboen Assurancen , d'Kanner musse gekleed ginn, Dokter asw, dat alles misst eise Staat finanzéiren do géif d'Elteregeld mol net duergoen.

Ugehol d'Fra oder de Mann bleift beim Kand doheem an d'Koppel geet ausenaner, da steet deejenegen als Erzéier eleng do, nees ofhängeg vum Staat.

Fir dëse Projeeë ze réaliséire brauch ee vill Zäit, an et muss och gudd iwwerluecht ginn, dat och d'Elteregeld just deenen zousteet déi drop ugewise sinn, dëst muss je nom Akommes vun der Koppel ausgeglach ginn.

D'Madame Cahen huet dat richteg ugepakt. Si ass der Meenung dat d'Eltere selwer fir hir Kanner sollen opkommen an net de Staat an dat ass richteg esou. Ma dem Ausbau vun der Kannerbetreiung huet d'Madame Cahen d'Opportunitéit geschafen dat d'Mammen ewéi d'Pappen hire Beruf trotz Kanner net brauchen opzeginn fir dem Staat net zu Laaschten ze falen . Mee dat begräift jo eng Präsidentin vun der ADR Fraen net.

Wat hei d'Präsidentin vun der ADR virschléit ass eng Ongerechtegkeet vis-à-vis vun de Fraen aus de 60,70 er Joren déi hire Beruff opginn hate fir bei hire Kanner ze bleiwen do gouf et jo nach keng esou eng gudd Kannerbetreiung ewéi haut. Vill vun deene Fraen hunn haut eng Mindesrent déi hinnen et net erlaabt standesgemäss ze liewen.

A wat de Reliounsunterrecht ubelangt huet eisen Educatiounsminister de Vieso agefouert, do léiren d'Kanner alles wat si iwwert d'Relioun wësse mussen. Et war richteg dat de Staat sech vun der Kierch getrennt huet. Et steet jiddwerengem fräi seng Relioun auszeüben, well a mengen Aen ass Relioun eng Privatsaach si huet näischt mat der Gesellschaft ze dinn.

Ech sinn och dergéint dat d'ADR sech géint d'Homo Bestiedness stellt, mir liewen haut an enger anerer Zäit vu sexueller Fräiheet, a jiddwereen huet dat Recht sech ze décidéieren op hien en Homo oder Hetero Bestiednëss ageet. Dat geet menger Meenung no d'Politiker näischt un. Do soll och net stänneg débattéiert ginn op jo oder neen asw. Eng aner orientéiert sexuell Haltung ass genee esou normal wéi eng Hetero. Och déi Transsexuell hunn dat Recht hir Sexualitéit selwer ze bestëmmen. Wann e Mann sech a sengem Kierper net woul fillt firwat soll e sech net als Fra operéiere loossen, an ëmgedréint och fir d'Fra als Mann. All Mënsch mecht mat sengem Kierper wat e wëll. Ech sinn der Meenung dat eise Staat dës kostspieleg Operatioune misst finanzéieren zum psyscheche Woul vun de Betraffenen. Ech sinn och der Meenung wann e Bouf oder e Meedche sech net a sengem Kierper woufillt a léiwer Meedchen oder Bouf wëllt sinn do soll et den Elteren erlaabt ginn dem Kand säi Wonsch z'erfëllen dat eis Politiker enger transsexueller Operatioun laut Gesetz zoustëmmen.

Ech sprieche mech och géint en Ofdreiwungsgesetz aus. Ech sinn net fir awer och net géint eng Ofdreiwung. Mee all Fra huet dat Recht mat hirem Kierper ze maache wat si wëllt. Dat ass hir eege Responsabilitéit an net dem Staat seng esou wéi d'ADR Fraen dat gesinn.

Et gi Fäll wou enger Fra dat Recht zousteet ofzedreweien am Fall vun enger Vergewaltung oder am Fall vun enger Behënnerung oder bei Komplikatioune während der Schwangerschaft oder wann der Fra hirt Liewen a Gefor ass.

Ech wär eventuell mat engem Elteregeld averstane mat der Konditioun dat e Gesetzestext ausgeschafft gëtt dat de Staat an deem Fall déi 100% Verantwortung an d'Erzéiung vun de Kanner iwwerhëllt a bestëmmt wéi vill Kanner all Famill däerf hunn. An dat all Famill deenen d'Elteregeld bezuelt gëtt all Woch streng vun enger Assistante Sociale kontrolléiert gëtt.